جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ شماره163735/ت48567هـتصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3)
قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ

وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/8/1391 بنا به پیشنهاد شماره 132772/56 مورخ 25/7/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:
معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (000/000/67) ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (000/000/670) ریال تجاوز نکند.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (000/000/670) ریال باشد.
ب ـ نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1391 تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.


معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19722
تاریخ تصویب :
1391/8/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :