جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ3/5/1391 موضوع: اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی 677 شماره39547/120شورای عالی تاریخ 7/6/1381 در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی

وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 3/5/1391 با موضوع «اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی 677 شورای عالی تاریخ 7/6/1381 در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی» جهت ابلاغ به واحدهای تابع و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 3/5/1391
موضوع: اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی 677 شورای عالی تاریخ 7/6/1381 در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی
(بررسی‌شده در جلسات 863 و 864)

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی 677 شورا تاریخ 7/6/1381 درخصـوص نحـوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی به شرح زیر اصلاح شود:
1ـ تبصره بند یک به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره ـ در شهرستان‌هایی که دبیرستان علوم و معارف اسلامی (اعم از دولتی، وابسته و غیردولتی) دایر نمی‌باشد، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها می‌توانند نسبت به تأسیس این دبیرستان‌ها به صورت دولتی اقدام نمایند؛ در این صورت اداره کل آموزش و پرورش استان به عنوان مؤسس تلقی شده و از شمول شرایط مندرج در بند2 مستثنا می‌باشد و لازم است برای اخذ مجوز، درخواست تأسیس را با ذکر دلایل توجیهی، قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان جهت طرح در کمیته موضوع بند 4 این مصوبه به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارسال نماید.
2ـ بند3 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شود:
3ـ مدیر این گونه دبیرستان‌ها علاوه برضوابط مربوط باید دارای یکی از شرایط مندرج در بند 2 مصوبه فوق باشد. صدور ابلاغ مدیریت این قبیل دبیرستان‌ها، منوط به تأیید کمیته موضوع بند 4 خواهد بود. ابلاغ مدیریت مدارس دولتی برای مدت 4 سال صادر می‌شود.
3ـ بند 4 مصوبه حذف و بند 5 آن به شرح زیر اصلاح و به عنوان بند 4 جایگزین شود:
4ـ به منظور بررسی و تأیید صلاحیت مؤسس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی، کمیته ای مرکب از افراد زیر در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل می‌شود:
1ـ دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش (رئیس کمیته)
2ـ یکی از معاونین مدیریت حوزه علمیه قم به عنوان نماینده ثابت
3ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا رئیس مدارس معارف اسلامی سازمان به عنوان نماینده ثابت
4ـ مدیر مدرسه عالی شهید مطهری یا یکی از معاونین وی به عنوان نماینده ثابت
5 ـ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یا یکی از مشاوران وی به عنوان نماینده ثابت
تبصره1ـ تصمیمات کمیته با رأی موافق حداقل دوسوم اعضـاء معتبر بوده و قابل اجرا می باشد.
تبصره2ـ مجوز تأسیس دبیرستان علوم و معارف اسلامی غیر دولتی توسط شورای نظارت مرکزی پس از تأیید صلاحیت مؤسس در کمیته مذکور و با امضای وزیر آموزش و پرورش صادر خواهد شد.
4ـ بندهایی ذیل بند 4 جدید اضافه و شماره سایر بندها اصلاح شود:
5 ـ دانش‌آموزان رشته علوم و معارف اسلامی از بین افراد علاقه‌مند، مستعد و دارای شایستگی‌های علمی، تربیتی و اخلاقی پایان دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) با معدل کل حداقل17 انتخاب خواهند شد.
6 ـ دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی می‌توانند با استفاده از مفاد آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی (مصوب شورای عالی آموزش و پرورش) اداره شوند.
7ـ دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی که با مجوز شورای عالی آموزش و پرورش تأسیس شده‌اند و یا بر اساس این مصوبه تأسیس می‌شوند، می‌توانند برابر ضوابط و مقررات، سایر رشته‌های تحصیلی شاخه نظری را ارائه نمایند.
5 ـ بندی به شرح زیر به عنوان بند10 اضافه شود:
10ـ با تصویب و ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر لغو می‌شود.
موضوع: اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی677 شورای عالی تاریخ 7/6/1381 در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی در هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 3/5/1391 به تصویب رسید.
دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی
اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی 677 شورای عالی تاریخ 7/6/1381 در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی مورد تأیید است.


رییس‌جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19722
تاریخ تصویب :
1391/5/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :