×

آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه-اجرایی-ماده-(156)-قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل

آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره45638/ت48063هـوزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (156) قانون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


ماده1ـ در این آییـن‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ شهرک پتروشیمی: شهرک تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران در جوار و یا مناطق نزدیک به مجتمع‌های صنایع بالادستی پتروشیمی تأسیس می‌گردد.
ب: شرکت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
پ ـ قـانون: قانـون برنامه پنجـساله پنـجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ .
ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون.
ماده2ـ شهرک پتروشیمی مشمول مقررات مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن و مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده3ـ زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ زنجیره ارزش متانول شامل:
1ـ اسید استیک
1ـ1ـ ترفتالیک اسید ـ پلی استرها
1ـ2ـ استیک انیدرید
2ـ متیل متاکریلات
3ـ فرم آلدئید
3ـ1ـ پلی استال
3ـ2ـ اوره فرم آلدئید
3ـ3ـ ملامین فرم آلدئید
3ـ4ـ فنل فرم آلدئید
4ـ متیل کلراید
4ـ1ـ کلروفرم، کربن تتراکلراید، متیلن کلراید
4ـ2ـ سیلیکون ها
5 ـ MTO (زنجیره الفین)
6 ـ MTP (زنجیره پروپیلن)
7ـ Fuel (DME, …)
8 ـ MTBE
ب ـ زنجیره ارزش آمونیاک شامل:
1ـ اوره
1ـ1ـ ملامین ـ ملامین فرم آلدئید
1ـ2ـ اوره فرم آلدئید
ج ـ زنجیره ارزش استایرن و بوتادین:
1ـ زنجیره استایرن
1ـ1ـ انواع پلی استایرن
1ـ2ـ رزین استایرن اکریلونیتریل
2ـ زنجیره بوتادین
2ـ1ـ لاستیک پلی بوتادین (PBR)
2ـ2ـ بوتان دی ال
3ـ زنجیره مشترک استایرن و بوتادین
3ـ1ـ اکریلونیتریل بوتادین استایرن
3ـ2ـ استایرن بلوک کوپلیمرها
3ـ3ـ لاستیک استایرن بوتادین (SBR)
3ـ4ـ لاتکس استایرن بوتادین
تبصره ـ فهرست زنجیره‌های مذکور در صورت ظهور فناوریها و محصولات جدید بنا به پیشنهاد شرکت و تأیید وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح می‌گردد.
ماده4ـ کلیه شهرکهای پتروشیمی موظفند علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شهرکهای صنعتی، ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شرکت را نیز رعایت نمایند.
تبصره ـ وزارت نفت مسئولیت نظارت بر شهرکهای پتروشیمی از حیث رعایت ملاحظات فنی و ایمنی را دارد.
ماده5 ـ چنانچه تولیدکنندگان مواد پتروشیمی موضوع این آیین‌نامه، محصولات خود را به جای صادرات به صورت قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به بنگاههای مصرف کننده داخلی (صنایع میانی پتروشیمی موضوع ماده (6) این آیین‌نامه) تحویل دهند، مشمول معافیتهای صادرات غیرنفتی از جمله معافیتهای مالیاتی خواهند بود.
ماده6 ـ دامنه صنایع میانی صنعت پتروشیمی برای قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ محصولات زنجیره اتیلن
1ـ اتیلن
2ـ اتیلن اکساید (EO)
3ـ آلفا الفین های خطی (بوتن ـ1، بوتادین)
4ـ اتیلن دی کلراید (EDC)
5 ـ وینیل استات منومر (VAM)
6 ـ وینیل کلراید منومر (VCM)
7ـ منواتیلن گلایکول
8 ـ بنزین پیرولیز
9ـ انواع رافینیت
10ـ برشهای سبک و سنگین کربن
ب ـ محصولات زنجیره پروپیلن
1ـ پروپیلن
2ـ پروپیلن اکساید
3ـ کیومن
4ـ استن
5 ـ فنل
6 ـ اکریلونیتریل
7ـ اکزوالکل‌ها (دواتیل هگزانول)
8 ـ اکریلیک اسید
9ـ برش پروپان پلاس
ج ـ محصولات زنجیره آرومایتک
1ـ بنزن
1ـ اتیل بنزن
2ـ آنیلین
3ـ سیکلوهگزان
4ـ کلاپرولاکتوم
5 ـ استایرن
6 ـ تولوئن
7ـ پارازایلین
8 ـ ترفتالیک اسید
9ـ ارتوزایلین
10ـ ریفرمیت
11ـ مخلوط زایلین ها
12ـ آروماتیک های سبک و سنگین
د ـ محصولات زنجیره بوتادین
بوتادین (BD)
هـ ـ محصولات زنجیره متانول
1ـ متانول
2ـ فرم آلدئید
3ـ استیک اسید
4ـ متیل کلراید
و ـ محصولات زنجیره پروپان
پروپان
ز ـ محصولات زنجیره بوتان
بوتان
ح ـ محصولات زنجیره آمونیاک
1ـ آمونیاک
2ـ اوره
3ـ ملامین
ط ـ محصولات زنجیره کودهای فسفاته براساس سولفوریک اسید
1ـ اسید سولفوریک
2ـ اسید فسفریک
3ـ گوگرد
ی ـ سایر مواد شیمیایی
1ـ اسید نیتریک
2ـ اسید کلریدریک
3ـ کلر
ماده7ـ چارچوب قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی علاوه بر الزام به رعایت شرایط عمومی قراردادهای تأمین خوراک جاری در وزارت نفت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ حداقل زمان قرارداد تأمین خوراک بلندمدت نباید کمتر از ده سال باشد.
ب ـ درج شرایط ضمن عقد در خصوص تعهدات متقابل طرفین شامل در نظر گرفتن تخفیف در نرخ خوراک تحویلی (ناشی از خرید مستمر بلندمدت و صرفه‌های ناشی از آن و حذف هزینه‌های ذخیـره‌سازی و حمل) به میزان حداقل پنج درصد قیمت FOB خلیج فارس از جانب فروشنده و تعهد به خرید حداقل میزان ثابتی از خوراک در دوره‌های معین (سالانه/ماهانه) توسط خریدار.
ج ـ چگونگی انتقال خوراک و وسایل مورد استفاده حمل و نقل.
د ـ دوره تعمیرات اساسی و توقف‌های اضطراری احتمالی تولید یا تحویل خوراک برای فروشنده و خریدار.
هـ ـ شرایط کیفیت خوراک تحویلی (اعم از مشخصات فنی، پایداری و مقدار) و ضمانت اجرای آن.
و ـ تعهد عدم صدور یا فروش داخلی بدون پردازش خوراک تحویلی توسط خریدار با قید وجه التزام مناسب تخلف از انجام تعهد.
ز ـ نحوه پرداختها ترجیحاً براساس گشایش اعتبار اسنادی ریالی.
تبصره ـ قراردادهای موضوع این ماده پس از تأیید و اعلام وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط مبنای اعمال معافیتهای موضوع ماده (5) این آیین‌نامه خواهند بود.


معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا رحیمی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 19586

تاریخ تصویب : 1391/2/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت نفت -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.