×

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه-اجرایی-بند-«ب»-ماده-(46)-قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایرانآیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره45653/ت47572هـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به اسـتناد بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمهوری اسلامی ایران


ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قـانون: قانون برنامه پنـجساله پنجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایـران ـ مصوب 1389ـ
ب ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ج ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (222) قانون
د ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هـ ـ شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره (2) ماده (46) قانون
و ـ اشتراک‌گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری.
ز ـ اقلام اطلاعاتی: اقلام پایگاههای اطلاعاتی دسـتگاههای اجرایـی که منعی از طرف مراجع ذی‌ربط جهت انتشار و ارایه به دستگاههای دیگر نداشته باشند، از جمله اقلام اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 81839/ت44294ک مورخ 19/4/1390
ماده2ـ دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات می‌رسد، اقدام نمایند.
تبصره ـ وزارت، مسئول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاه‌های اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاه‌های یادشده را در اجرای این ماده به هیئت وزیران گزارش نماید.
ماده3ـ وزارت موظف است در اجرای این آیین‌نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تدویـن و ابلاغ دستورالعملهـا و ضوابط فنی بانکهـای اطلاعاتی و تبـادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات.
ب ـ نظارت بر اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارایه گزارش عملکرد به هیئت وزیران.
ج ـ فرهنگ‌سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارایه خدمات فنی لازم به دستگاه‌ها در چارچوب اهداف این آیین‌نامه.
ماده 4ـ بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مسؤول حسن اجرای این آیین‌نامه در واحدهای زیر مجموعه خود می‌باشند.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 19586

تاریخ تصویب : 1391/2/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - وزارت اطلاعات -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.