جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

اصلاح مواد 17 و 19 آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25/4/1391 شماره100/25622/9000

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر اصلاح مواد 17 و 19 آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25/4/1391 که به تصویب ریاست محترم قوه‌قضائیه رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره100/25476/9000 16/7/1391
اصلاح مواد 17 و 19 آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25/4/1391
در اجرای مواد 15 و 17 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، مواد 17 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده17ـ هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
1ـ تا 200 مترمربع مقطوعاً 000/300 ریال
2ـ بیش از 200 مترمربع تا 500 مترمربع مقطوعاً 000/400 ریال
3ـ بیش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع مقطوعاً 000/500 ریال
4ـ مازاد بر 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال)
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:
1ـ تا یک هکتار 000/500 ریال
2ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر 4 میلیون ریال می‌باشد.
تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گـردد، هزینه کارشـناسی مطابق با تعـرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود:
الف ـ حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیأت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال
ب ـ حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال
این اصلاحیه در تاریخ 16/7/1391 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19693
تاریخ تصویب :
1391/7/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :