جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی شماره139255/ت46225هـ

اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم
هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل (44) قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ مرکز ملی رقابت
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/7/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در مـقدمه تصـویب‌نامه شـماره 58395/ت46225ک مورخ 27/3/1391 موضوع آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر موضـوع ماده (64) قانـون اجرای سیاسـتهای کلـی اصل (44) قانون اسـاسی، عـبارت «بنـا به پیـشنهاد شـورای رقـابـت و» قبـل از عـبارت «بـه اسـتناد» اضافـه می‌گردد.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19693
تاریخ تصویب :
1391/7/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :