جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی شماره151439/ت47136هـ
وزارت جهاد کشاورزی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به‌استناد بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعـه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی
فصل اول: کلیات و وظایف
ماده1ـ شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به‌شرکت شهرک‌های کشاورزی تغییرنام می‌یابد و اموال، دارایی‌ها، تعهدات و مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه آن (دامپروری سفیدرود، کشت و صنعت و دامپروری مغان، کشت و صنعت شهید بهشتی، پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت مجتمع صنعتی گوشت فارس، بهره‌برداری و صنایع چوب فریم، جنگل شفارود و نکاچوب) از تاریخ 1/1/1391 به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منتقل می‌شود.
ماده2ـ شرکـت شـهرک‌های کـشاورزی که در ایـن اساسـنامه به اخـتصار «شرکت» نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی اداره می‌شود.
ماده3ـ شهرک‌های کشاورزی مجموعه‌ای از مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی می‌باشند.
ماده4ـ مرکز اصلی شرکت، تهران و مدت آن نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل تغییر است. شرکت می‌تواند نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی‌ها در کلیه استان‌های کشور اقدام نماید.
ماده5 ـ سرمایه شرکت مبلغ پنجاه‌میلیون ریال می‌باشد که صددرصد آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
ماده6 ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ هدایت، راهبری و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی.
ب ـ اداره امور شهرک‌های کشاورزی و نظارت بر آنها.
ج ـ برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و احداث شهرک‌های کشاورزی.
دـ حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری‌های فنی، اقتصادی و فناوری بین شهرک‌های کشاورزی با سایر بخشهای ذی‌ربط.
هـ ـ ایجاد زمینه‌های ارایه خدمات فنی، مالی، اداری، آموزشی، بازرگانی برای گسترش تأسیسات زیربنایی شهرک‌های کشاورزی و سایر خدمات مورد نیاز.

وـ هدایت و جذب سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در شهرک‌های کشاورزی در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی.
زـ انجام سایر امور مربوط به رفع موانع و مشکلات احداث و توسعه شهرک‌های کشاورزی در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
فصل دوم: ارکان شرکت
ماده7ـ ارکان شرکت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت‌مدیره
ج ـ مدیرعامل
دـ بازرس (حسابرس)
الف ـ مجمع عمومی
ماده8 ـ مجمع عمومی شرکت عبارت است از وزیران جهاد کشاورزی (رییس مجمع)، امور اقتصادی و دارایی، معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ماده9ـ مجمع عمومی با دعوت رییس مجمع و با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با حداقل سه رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده10ـ جلسات مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار، یک بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص گزارش هیئت‌مدیره و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان و تصمیمات متخذه درخصوص سود و اندوخته‌های شرکت و یکبار برای تصویب بودجـه سال مالی آتی و خـط‌مشی و سایر اموری که در دسـتور جلسـه قرار دارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
تبصره1ـ جلسات مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق‌العاده با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
تبصره2ـ دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده، حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه با ذکر تاریخ و محل برگزاری و دستور جلسه، به صورت کتبی به‌اعضای مجمع عمومی و سایر مدعوین ابلاغ خواهد شد.
تبصره3ـ حضور بازرس قانونی در جلسات مجمع عمومی الزامی است.
ماده11ـ جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
ماده12ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه سالانه شرکت
ب ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت و گزارش عملکرد فعالیت شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس)
ج ـ بررسی و تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
د ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه اداره شهرک‌های کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
هـ ـ انتخاب بازرس (حسابرس)
و ـ تعیین اعضا هیئت‌مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
زـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های شرکت
ح ـ بررسی و تصویب سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه عمومی گذاشته شده است.
ب ـ اعضای هیئت‌مدیره و وظایف و اختیارات آنها
ماده13ـ هیـئت‌مدیره متشکل از پنج نفر می‌باشد که به پیـشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. رییس هیئت‌مدیره و مدیرعـامل از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب مـی‌شوند. احکام هیئـت‌مدیره و مدیرعامل توسـط وزیر جـهاد کشاورزی صادر می‌شود.
تبصره1ـ جلسات هیـئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با حداقل سه رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود. جلسات هیئت‌مدیره باید حداقل ماهیانه دو نوبت تشکیل شود. اداره جلسات با رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل خواهد بود.
تبصره2ـ اعضای هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
تبصره3ـ عزل اعضای هیئت‌مدیره شرکت به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و به‌عهده مجمع عمومی است و در صورت فوت، استعفا و بازنشستگی، مجمع عمومی می‌تواند نسبت به تعیین جانشین اقدام کند.
ماده14ـ هیئت‌مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و براساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر می‌باشد:
الف ـ تهیـه سیـاستها، خـط‌مشی‌هـا و بـرنامه‌هـای سـالانه جـهت ارایه به مجمع عمومی.
ب ـ بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئت‌مدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم به بازرس (حسابرس) شرکت.
ج ـ بررسی بودجه سالانه شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی.
دـ اجرا و پیگیری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
هـ ـ تهـیه و تدوین تـشکیلات و آییـن‌نامه‌های مـورد نیـاز شرکت از جمله آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.
وـ انجام اقدامات لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرک‌های کشاورزی براساس قوانین و مقررات مربوط.
تبصره1ـ اسـناد و اوراق تعـهدآور شرکـت از قبـیل چک، سفته، قراردادها و سایـر اوراق تجاری بـا امضاء مـدیرعامل و یکی از اعضـاء هیئـت‌مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر مالی و ذی‌حساب شرکت مجاز خواهد بود.
ج ـ مدیرعامل
ماده15ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره و انجام امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.
ب ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.
ج ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی وگزارش عملکرد سالانه شرکت.
د ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری، استخدامی، آموزشی کارکنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ ـ نمایندگی شـرکت در مراجع قضـایی و اداری و طـرح و اقامه دعوی عـلیه اشخـاص اعم از حقیقی و حقوقی در موارد لزوم و دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه شـده‌اند و اقامه دعوی متقابل، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث و دفاع دعاوی متـقابل در تـمام مراجع با حق توکیل و انتخاب نماینده قضایی در موارد یادشده.
وـ ارایه سیستم‌های پیشرفته مدیریتی برای اداره شرکت به هیئت‌مدیره.
زـ انجام سایر امور ضروری برای پیشبرد اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات قانونی خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از مدیران یا کارکنان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
دـ بازرس (حسابرس)
ماده16ـ بازرس (حسابرس) شرکت توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.
ماده17ـ بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورت‌های مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کـنند و همچـنین درباره صحـت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورت‌های مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده18ـ بـازرس (حسـابرس) حـق ندارد در امور جـاری شرکـت مداخله نمایـد و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که خللی در امور جـاری شرکت ایجاد ننماید.
فصل سوم ـ منابع مالی
ماده19ـ منابع مالی شرکت عبارت است از:
الف ـ درآمد حاصل از ارایه خدمات یا واگذاری دارایی‌های تحت اختیار شرکت به‌سرمایه‌گذاران در شهرک‌های کشاورزی
ب ـ منابع حاصل از دریافت تسهیلات، عقود مشارکتی و سایر منابع تأمین اعتبار
ج ـ منابع عمومی دولت
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده20ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تشکیل شرکت می‌باشد. صورتهای مالی شرکت همراه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) شرکت داده شود و بازرس (حسابرس) مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط به‌مجمع عمومی تسلیم نماید.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 46753/30/91 مورخ 27/12/1391، به تأیید شورای نگهبان رسیده است.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19706
تاریخ تصویب :
1390/8/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :