جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش شماره43373/35جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح اصلاح ماده (17) قانون تعییـن تکـلیف استـخدامی معلمین حق‌الـتدریس و آموزشـیاران نهضت سوادآموزی ـ اصلاحی مصوب 1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 19/7/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره151001 6/8/1391
وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
«قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43373/35 مورخ 1/8/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی
معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
در وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (8) و (9) به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاحی مصوب 7/10/1389 الحاق می‌گردد:
تبصره8ـ احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به استثنای احکام ناظر بر دانش‌آموزان دانش‌سراهای تربیت معلم به قوت خود باقی است.
دانشجویان ورودی سال 1388 مرکز تربیت معلم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند مشمول این حکم می‌گردند.
تبصره 9ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/10/1389 و بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف دو سال کلیه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد (2) و (3) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات بعدی آن، مدرک و رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد. درمورد مربیان پیش‌دبستانی مطابق روال قبل اعم از سیاستگذاری، نظارت، صدور مجوز و تدوین محتوا عمل نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26/7/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19709
تاریخ تصویب :
1391/7/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :