جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور شماره154043/ت48409هـوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده1ـ مشمـولان بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور که از تاریخ 1/1/1391 تا تاریـخ 29/12/1391 حائز شـرایط زیر باشنـد می‌تواننـد درخواسـت بازنشستگی نمایند:
الف ـ بیمه‌شدگان مرد دارای حداقل شصت سال سن و بیمه‌شدگان زن دارای حداقـل پنـجاه و پنـج سال سـن کـه حداقل ده سـال حق بیـمه پرداخت نموده باشند.
ب ـ افرادی که به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354 ـ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از بند (الف) از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌باشند.
ماده2ـ افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.
ماده3ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شدگان موضوع این آیین‌نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1391 می‌باشد.
ماده4ـ نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان استفاده از مزایای این آیین‌نامه با رعایت مفاد ماده (77) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می‌گردد.
ب ـ مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19709
تاریخ تصویب :
1391/7/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
موضوع :