جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» شماره186513/ت48648هـتصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی
محور دامغان ـ گلوگاه» «احداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» «احداث بزرگراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کنار» «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرعباس»


وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئـت وزیران در جلـسه مـورخ 12/9/1391 بنا به پیشنـهادهای شمـاره 02/100/49930 مـورخ 10/8/1391، شـماره 02/100/52312 مـورخ 23/8/1391، شماره 02/100/52750 مورخ 24/8/1391 و شماره 02/100/52864 مورخ 27/8/1391 وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
دستگاههای اجرایی طرح «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» به شماره طبقه‌بندی (40702218) و طرح «احـداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» (با مشارکت وزارت نفت) به شماره طبقه‌بندی (40702608) و طرح «احداث بزرگراه کـنارگذر جنوبی قائم شهر و احـداث بزرگراه سـاری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کـنار» به شمـاره طبـقه‌بندی (40702097) از وزارت راه و شـهرسـازی (کد 153000) به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (کد282300) تغییر می‌یابد.
دستگاه اجرایی طرح «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرعباس» به شماره طبقه‌بندی (40702798) از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (کد282300) به وزارت راه و شهرسازی (کد153000) تغییر می‌یابد.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19748
تاریخ تصویب :
1391/9/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :