×

تصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» «احداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» «احداث بزرگراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کنار» «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرع

تصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» «احداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» «احداث بزرگراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کنار» «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرع

تصویب‌نامه-درخصوص-تغییر-دستگاههای-اجرایی-طرحهای-«بهسازی-محور-دامغان-ـ-گلوگاه»-«احداث-باند-دوم-فسا-ـ-استهبان-ـ-قطرویه-ـ-سیرجان»-«احداث-بزرگراه-کنارگذر-جنوبی-قائم-شهر-و-احداث-بزرگراه-ساری-ـ-خزرآباد،-آمل-ـ-فریدون-کنار»-«احداث-باند-دوم-جهرم-ـ-لار-ـ-بندرعتصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» شماره186513/ت48648هـتصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی
محور دامغان ـ گلوگاه» «احداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» «احداث بزرگراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کنار» «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرعباس»


وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئـت وزیران در جلـسه مـورخ 12/9/1391 بنا به پیشنـهادهای شمـاره 02/100/49930 مـورخ 10/8/1391، شـماره 02/100/52312 مـورخ 23/8/1391، شماره 02/100/52750 مورخ 24/8/1391 و شماره 02/100/52864 مورخ 27/8/1391 وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
1ـ دستگاههای اجرایی طرح «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» به شماره طبقه‌بندی (40702218) و طرح «احـداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» (با مشارکت وزارت نفت) به شماره طبقه‌بندی (40702608) و طرح «احداث بزرگراه کـنارگذر جنوبی قائم شهر و احـداث بزرگراه سـاری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کـنار» به شمـاره طبـقه‌بندی (40702097) از وزارت راه و شـهرسـازی (کد 153000) به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (کد282300) تغییر می‌یابد.
2ـ دستگاه اجرایی طرح «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرعباس» به شماره طبقه‌بندی (40702798) از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (کد282300) به وزارت راه و شهرسازی (کد153000) تغییر می‌یابد.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 19748

تاریخ تصویب : 1391/9/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.