جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان شماره200666/ت46606هـتصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 5676/42/4/1 مورخ 22/1/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان لادیز بخش میرجاوه شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان منتزع و به دهستان چشمه زیارت بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌گردد:
1ـ چشمه بید 2ـ پبی 3ـ کهن انوشیروان 4ـ غریب‌آباد 5 ـ مزرعه شهید عباسپور 6 ـ ایستگاه کندی 7ـ شرکت راه‌سازی 8 ـ قنات عیسی 9ـ بی سیم سنتو 10ـ‌ کچه رود 11ـ ایستگاه پدگی 12ـ ایستگاه لار 13ـ قنات پدگی 14ـ پاسگاه پدگی 15ـ پایگاه کمیته 16ـ ایستگاه سفیدک 17ـ ایستگاه میل نوزده 18ـ همت‌آباد 19ـ شوره 20ـ شورجه رود 21ـ چشمه باغ
ب ـ روسـتاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان تمین بخش میرجاوه شهرستـان زاهدان منتزع و به دهسـتان لادیز بخـش میـرجاوه همـین شهرستـان الحاق می‌گردد:
1ـ چوکالکی 2ـ خارستان بالا 3ـ خارستان پایین 4ـ دره پلوفته 5 ـ امیرآباد 6 ـ انجیره 7ـ شریف‌آباد 8 ـ مزارآباد 9ـ علی‌آباد 10ـ الله‌آباد
ج ـ دهسـتان جـون‌آباد به مرکزیت روستـای جون‌آباد از ترکیـب روستاها، مزارع و مـکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر «دفـتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش میرجاوه شهرستان زاهدان ایجاد می‌گردد:
1ـ ده رضا 2ـ جون‌آباد 3ـ سعیدآباد 4ـ بائیان 5 ـ چاه دراز 6 ـ هارون 7ـ حمک 8 ـ میدان سرخ 9ـ میرآباد بیدلنگ 10ـ خازپری 11ـ بیدلنگ 12ـ شکربند 13ـ سرکابندلنگ 14ـ ده بالا سپاه ریشان 15ـ خلاسولی 16ـ درگیابان 17ـ بوک‌آباد 18ـ فیض‌آباد 19ـ قادرآباد 20ـ بوگوک 21ـ قنات محمد 22ـ خارستان بالا 23ـ خارستان پایین 24ـ دره پلوفته 25ـ چوکالکی
د ـ دهسـتان حومه به مرکزیت روستـای پاسگاه میل هـفتاد و دو از ترکـیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (2) که تأیید شده به مـهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشـد در تابعیت بخـش میرجاوه شهرسـتان زاهدان ایجاد می‌گردد:
1ـ پاسگاه میل هفتاد و دو 2ـ پاسگاه میل هفتاد و شش 3ـ قلعه سفید 4ـ فرودگاه میرجاوه 5 ـ حوض میرجاوه 6 ـ بی سیم سنتو 7ـ میرجاوه 8 ـ ایستگاه بوک 9ـ خان‌محمد چاه 10ـ کرگزی 11ـ قنات کرگزی 12ـ ایستگاه چهارصولی
هـ ـ دهستان انده به مرکزیت روستای انده از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (2) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش میرجاوه شهرستان زاهدان ایجاد می‌گردد:
1ـ حسین‌آباد 2ـ وکیل‌آباد 3ـ انوشیروان 4ـ شیشه ریز 5 ـ تساب 6 ـ احمدآباد 7ـ سهراب 8 ـ علی‌آباد 9ـ دمرآباد 10ـ طاگزوک 11ـ چشمه درویش 12ـ سرچشمه 13ـ فتح‌آباد 14ـ گورجان 15ـ چهل خرواری 16ـ انده 17ـ رنگرزان 18ـ گیاآباد پدگی 19ـ شکرآباد 20ـ حسین‌آباد 21ـ هریک پایین 22ـ هریک بالا
و ـ روستای لولکدان مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان خاش منتزع و به دهستان لادیز بخش میرجاوه شهرستان زاهدان الحاق می‌گردد.
ز ـ دهستان تهلاب به مرکزیت روستای موتورگمی از ترکیب روستاها، مزارع و مکانـهای زیر، مطابق نقـشه 250000/1 پیـوست شـماره (3) که تأیید شـده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش میرجاوه شـهرستان زاهدان ایجاد می‌گردد:
موتور فیض محمد 2ـ موتور گمی 3ـ موتور بازمحمد 4ـ کمیته انقلاب چهار لشکر 5 ـ چاه حاجی نیک‌محمد 6 ـ قادرآباد 7ـ لولکدان
ح ـ دهستان ریگ ملک به مرکزیت روستای ریگ ملک از ترکیب روستاها و مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش میرجاوه شهرستان زاهدان ایجاد می‌گردد:
1ـ شهرک ریگ ملک 2ـ میل هشتاد و پنج 3ـ حاجی‌آباد 4ـ حسن‌آباد طباطبایی 5 ـ موتور شماره چهار 6 ـ موتور شماره پنج 7ـ موتور طوسی 8 ـ موتور هشت شهریور 9ـ موتور بیت‌المقدس 10ـ موتور بیست و دو بهمن 11ـ موتور سی و نه 12ـ موتور سی و هفت 13ـ موتور چهل 14ـ موتور چهل و یک 15ـ موتور پانزده خرداد 16ـ پاسگاه میل هفتاد و هشت 17ـ موتور محمدآباد
ط ـ بخش لادیز به مرکزیت روستای لادیز از ترکیب دهستانهای لادیز، تمین و جون‌آباد در تابعیت شهرستان زاهدان ایجاد می‌گردد.
ی ـ بخش ریگ ملک به مرکزیت روستای ریگ ملک، از ترکیب دهستانهای ریگ ملک و تهلاب در تابعیت شهرستان زاهدان ایجاد می‌گردد.
ک ـ شهرستان میرجاوه به مرکزیت شهر میرجاوه از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی متشکل از دهستانهای حومه و انده
2ـ بخش لادیز
3ـ بخش ریگ ملک
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19764
تاریخ تصویب :
1391/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :