جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری شماره200671/ت47661هـتصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری


وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 134063/42/4/1 مورخ 8/9/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
الف ـ دهستان حومه به مرکزیت روستای شیخ‌شبان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش بن شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ایجاد می‌گردد:
1ـ شیخ شبان 2ـ لارک 3ـ امامزاده سیدبهاءالدین 4ـ مجتمع تفریحی گرداب بن 5 ـ مرغ آشنا 6ـ مزرعه چالیاب 7ـ آق بلاغ 8 ـ کاروان دره 9ـ آق قویی 10ـ مزرعـه ککلیک بولاغی 11ـ مزرعه قوش بولاغی 12ـ مزرعه قورتعلی بولاغ 13ـ ینگ کهریز 14ـ قولنجان 15ـ مزرعه حـاج عوضعلی 16ـ آب رحیم 17ـ لاشـوری 18ـ مـزرعه کوهدشت 19ـ گوراب
ب ـ مرکز دهستان زاینده‌رود جنوبی از روستای‌حیدری به روستای آزادگان تغییر می‌یابد.
پ ـ دهستان شیدا به مرکزیت روستای حیدری شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش بن شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد:
1ـ یانچشمه 2ـ حیدری 3ـ چشمه 4ـ تمک 5 ـ مجتمع تفریحی توریستی باغ شهر شیدا 6 ـ مزرعه علی زمان 7ـ قره جاقه 8 ـ ایستگـاه تحقیقات جهاد کشاورزی (خرکش) 9ـ مزرعه هلیـله علیـا 10ـ طرح واگـذاری سـهام عـدالت 11ـ مـزرعـه دراب علـیا 12ـ مزرعه دراب سفلی 13ـ یان چشمه قدیم 14ـ شوراکسار 15ـ یدالله‌آباد 16ـ ملک‌آباد 17ـ مزرعه دره مور 18ـ بوعلی 19ـ کوره بلاغی 20ـ ساره داش 21ـ اسمـاعیل قویی 22ـ حسن خان دره سی 23ـ افسا 24ـ مزرعه قدچی
ت ـ مرکز دهستان وردنجان از شهر وردنجان به روستای بارده تغییر می‌یابد.
ث ـ بخش شیدا به مرکزیت روستای یانچشمه از ترکیب دهستان‌های شیدا و زاینده‌رود جنوبی در تابعیت شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد.
ج ـ شهرستان بن به مرکزیت شهر بن از ترکیب بخش‌های زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر بن شامل دهستان‌های وردنجان وحومه.
2ـ بخش شیدا.
چ ـ دهستان زرین به مرکزیت روستای گرم‌دره شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (2) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش سامان شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد:
1ـ گرم‌دره 2ـ قورت قوردی 3ـ مزرعه گپز 4ـ مزرعه سکو چم بالا 5 ـ مزرعه اکبرآباد 6ـ مزرعه علی‌آباد 7ـ عباس مردانی 8 ـ مزرعه دره قویی 9ـ سارداش 10ـ چشمه حبیب 11ـ مزرعه اسفندیارآباد 12ـ تقی‌آباد 13ـ مزرعه حسن‌آبـاد 14ـ مزرعه قهرمان 15ـ مارکده 16ـ آقچه‌قیه 17ـ مزرعه عاشق‌آباد18ـ آغداش 19ـ مزرعه‌قابوق 20ـ مزرعه‌چپ‌دره 21ـ قلم قوچاتی 22ـ دربند 23ـ مزرعه چراغ خانی 24ـ ماماگل 25ـ مزرعه حسین‌آباد 26ـ قوچان 27ـ مزرعه‌شرشر 28ـ مزرعه همت‌آباد 29ـ مزرعه سولی‌دره 30ـ چشمه چای‌سفلی 31ـ مزرعه خرم‌آباد 32ـ قراقوش 33ـ مزرعه سیداحمد 34ـ کوچک دره 35ـ چشمه گلوجه.
ح ـ دهستان چما به مرکزیت روستای چم چنگ شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (2) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش سامان شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد:
1ـ چم چنگ 2ـ مزرعه برون قویی 3ـ مزرعه ناصرآباد 4ـ مزرعه فردوس 5 ـ مزرعه اسلام‌آباد 6ـ مزرعه دره بادامی 7 ـ شورجه ایلبگی 8 ـ ایلبگی 9ـ اکبرآباد 10ـ مزرعه جعفرآباد 11ـ رحمت‌آباد 12ـ مزرعه کامابرون 13ـ مزرعه شورجه 14ـ حاجی‌آقا 15ـ مزرعه سم دل دول 16ـ غفورآباد 17ـ چم خلیفه 18ـ مزرعه فرگلی 19ـ مزرعه ولی‌آباد 20ـ مزرعه ملسجان 21ـ امامزاده باباپیراحمد 22ـ چم عالی 23ـ مزرعه امیرآباد 24ـ مزرعه دره کهریز تختی 25ـ مزرعه بالاقلعـه 26ـ دره خـانی 27ـ چم زین 28ـ مزرعـه دره پیـاز 29ـ مزرعـه گزبلاغی 30ـ مزرعه علی‌آباد 31ـ پل زمانخان 32ـ چم جنگل 33ـ مزرعه اصغرآباد 34ـ مزرعه غلام‌آباد 35ـ مزرعه حسن‌آباد 36ـ مزرعه دره بلبل.
خ ـ بخش زاینده‌رود به مرکزیت روستای هوره از ترکیب دهستان‌های زیر در تابعیت شهرستان شهرکرد ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان هوره به مرکزیت روستای هوره.
2ـ دهستان زرین.
د ـ شهرستان سامان به مرکزیت شهر سامان از ترکیب بخش‌های زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر سامان شامل دهستان‌های سامان و چما.
2ـ بخش زاینده‌رود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19764
تاریخ تصویب :
1391/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :