جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌هاو اختراعات شماره202956/ت46513هـاصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان
و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق نوآوری و شکوفایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات" href="/tags/20153/قانون-حمایت-از-شرکتها-و-مؤسسات-دانش-بنیان-و-تجاری‌سازی-نوآوری‌ها-و-اختراعات/" class="link">قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (2) عبارت «شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» به عبارت «شرکتها و مؤسساتی» تغییر می‌یابد.
2ـ در ماده (5) قبل از عبارت «شرکتهای داخلی» عبارت «پژوهشگاهها و» و بعد از واژه «فعالیتهای» عبارت «تجاری‌سازی نتایج» و بعد از واژه «توسعه» عبارت «و طرحهای مربوط» اضافه می‌شود.
3ـ متن زیر به عنوان ماده (6) مکرر اضافه می‌شود:
ماده6 مکررـ صندوق مجاز است در اجرای ماده (5) قانون، تا پنجاه درصد هزینه‌های طرحهای تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه «مهم» و «ویژه» شرکتها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.
4ـ در ماده (7) عبارت «توسط صندوق یا عامل صندوق» جایگزین عبارت «توسط عامل صندوق» می‌شود.
5 ـ در ماده (9) عبارت «از طریق عامل صندوق» حذف و عبارت «برعهده عامل» به واژه «برعهده» اصلاح می‌شود.
6 ـ در ماده (10) عبارت «مرتبط و» به عبارت «مرتبط از طریق» و عبارت «پنج درصد» به عبارت «هفت درصد» تغییر می‌یابد.
7ـ در ماده (11) بعد از واژه «ترجیحی» عبارت «تا سقف حداکثر هفت درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار» اضافه می‌شود.
8 ـ متن زیر به عنوان ماده (13) مکرر اضافه می‌شود:
ماده13 مکرر ـ صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری‌سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد (100%) اعطا نماید.
9ـ در ماده (15) عبارت «صندوق به» به واژه «به» تغییر می‌یابد.
10ـ متن زیر به عنوان ماده (18) مکرر اضافه می‌شود:
ماده 18 مکررـ صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری‌سازی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نماید.
11ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (28) اضافه می‌شود:
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/5/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده (9) قانون تنفیذ می‌گردد.


معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19766
تاریخ تصویب :
1391/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :