جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان فارس راجع به روستاهای مزایجان، بابامنیر، سلطان‌آباد و مادرسلیمان شماره202890/ت47288کتصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان فارس
راجع به روستاهای مزایجان، بابامنیر، سلطان‌آباد و مادرسلیمان


وزارت کشور
وزیـران عـضو کمیـسیون سیاسی و دفاعـی در جلسـه مورخ 29/6/1391 بنـا به پیشنهادهای شماره 92501/42/4/1 مورخ 22/6/1390، شماره 96946/42/4/1 مورخ 30/6/1390، شماره 118058/42/4/1 مورخ 8/8/1390 و شماره 136792/42/4/1 مورخ 13/9/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشـوری ـ مـصوب1362ـ و بـا رعـایـت جـزء (د) بنـد (1) تصـویب‌نامـه شمـاره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386، تغییرات تقسیمات کشوری زیر را در استان فارس تصویب نمودند:
الف ـ روستای مزایجان مرکز بخش مزایجان از توابع شهرستان بوانات در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر مزایجان شناخته می‌شود.
ب ـ روستای بابامنیر مرکز بخش ماهور میلانی از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر بابامنیر شناخته می‌شود.
ج ـ روستای سلطان آباد مرکز بخش کربال از توابع شهرستان خرامه استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر سلطان شهر شناخته می‌شود.
د ـ روستای مادرسلیمان مرکز بخش پاسارگاد از توابع شهرستان پاسارگاد استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر مادرسلیمان شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/10/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19768
تاریخ تصویب :
1391/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :