جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری راجع به خط مرزی بین دو شهرستان اردکان و میبد شماره204442/ت46708کتصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری راجع به خط مرزی
بین دو شهرستان اردکان و میبد


وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به پیشنهاد شماره 25820/42/4/1 مورخ 26/2/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ خط مرزی بین دو شهرستان اردکان و میبد مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد تعیین می‌گردد.
ب ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (2) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان ندوشن بخش خضرآباد شهرسـتان صدوق منتزع و به دهسـتان بفروئیه بخش مـرکزی شهرستان میبـد الحاق می‌گردد:
1ـ بیدک سفلی 2ـ بیدک عـلیا 3ـ توتکین 4ـ چـاه بادام 5 ـ سـورک سـفلی 6 ـ سورک علیا 7ـ علی‌آباد 8 ـ مزرعه آخوند 9ـ مزرعه علی شفیع 10ـ هفتهر
ج ـ دهستان ندوشن از بخش خضرآباد شهرستان صدوق منتزع و به بخش مرکزی شهرستان میبد الحاق می‌گردد.
د ـ دهستان صدرآباد به مرکزیت روستای صدرآباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان میبد ایجاد می‌گردد:
1ـ حسن‌آباد 2ـ زردو 3ـ صدرآباد 4ـ معدن زوهه
هـ ـ دهستان سورک به مرکزیت روستای سورک از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان میبد ایجاد می‌گردد:
1ـ امین‌آباد 2ـ بیدک علیا 3ـ بیدک سفلی 4ـ توتکین 5 ـ چاه بادام 6 ـ درین 7ـ سورک سفلی 8 ـ سورک علیا 9ـ سیدآباد 10ـ علی‌آباد 11ـ فیض آباد 12ـ متکسانه 13ـ مزرعه آخوند 14ـ مزرعه علی شفیع 15ـ هودر 16ـ هنو 17ـ هفتهر
و ـ بخش ندوشن به مرکزیت شهر ندوشن از ترکیب دهستانهای ندوشن و صدرآباد در تابعیت شهرستان میبد ایجاد می‌گردد.
زـ بخش بفروئیه به مرکزیت شهر بفروئیه از ترکیب دهستانهای بفروئیه و سورک در تابعیت شهرستان میبد ایجاد می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ12/10/1391 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19768
تاریخ تصویب :
1391/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :