جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان شماره 205939/ت 45312هـتصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری
در استان خوزستان

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 19/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء «د» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
اصلاحات تقسیماتی زیر در استان خوزستان صورت می‌گیرد:
1ـ شهرستان اهواز:
الف ـ در بخش مرکزی، روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان مشرحات منتزع و به دهستان سویسه الحاق می‌گردد:
1ـ خرشه 2ـ دامغه بزرگ 3ـ دامغه کوچک 4ـ لذه 5 ـ ملچ بزرگ خیط 6 ـ انبار فاریست 7ـ ایستگاه میاندشت 8 ـ شرکت خدمات خوزستان لرستان 9ـ شرکت گسترش خدمات بازرگانی شرکت یونی گلف 10ـ کارخانجات صنعتی سپیدان 11ـ کارخانه آسفالت سلطانی 12ـ کارخانه مقواسازی 13ـ کارگاه (908) ملی حفاری 14ـ کارگاه تیرچه بتونی معینی 15ـ مرکز طرح هادی عمران استان 16ـ موقعیت بعثت 17ـ یونیت (2) 18ـ مجتمع صنعتی شماره (1) و (2).
ب ـ در بخش مرکزی، روستاهای الهایی و قلعه سحر با یکدیگر ادغام و به شهر تبدیل می‌گردند و شهر یادشده به عنوان شهر الهایی نامگذاری می‌شود.
پ ـ در بخش مرکزی، روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (2) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان اسماعیلیه منتزع و به دهستان الهایی الحاق می‌‌گردد:
1ـ ملاشیه (1) 2ـ ملاشیه (2) 3ـ عین (2) 4ـ خبینه علیا 5 ـ ستاد ناحیه مقاومت سیزده بسیج 6 ـ نهالستان شهید سلطانی 7ـ مجتمع قطعات پیش‌ساخته 8 ـ کشتارگاه صنعتی اهوازکارخانه نان و شیرینی اهواز 10ـ کارخانه آجر ماشینی کریشان 11ـ شرکت سازه سازان خوزستان 12ـ مجتمع تولیدی سیدالشهدا 13ـ کارخانه خانه‌سازی اهواز 14ـ کشتارگاه مرغ زرین 15ـ قرارگاه شهید مهدی کازرونی 16ـ شرکت اکالیپتوس 17ـ تیپ زرهی (83) ذوالفقار 18ـ موقعیت شهید حجت‌الله آقایی 19ـ موقعیت پادگان طارق 20ـ موقعیت حضرت خضر 21ـ تیپ (46) الهادی 22ـ موقعیت کوثر 23ـ مجتمع صلواتی ثامن‌الائمه 24ـ پادگان موسی‌بن جعفر 25ـ قرارگاه تیپ مستقل قائم 26ـ موقعیت حاج‌اکبر شیرازی 27ـ گردان دریایی فاطمه زهرا 28ـ تیپ (28) صفر.
ت ـ در بخش مرکزی، مرکز دهستان اسماعیلیه از روستای صفحه (1) به روستای خبینه سفلی تغییر می‌یابد.
ث ـ در بخش مرکزی، نام دهستان اسماعیلیه، به اسماعیلیه شمالی تغییر می‌یابد.
ج ـ در بخش مرکزی، دهستان اسماعیلیه جنوبی به مرکزیت روستای بیت واوی مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (2) که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد، از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ کاظمی (1) 2ـ کاظمی (2) 3ـ قجریه (1) 4ـ قجریه (2) 5 ـ بیت واوی 6 ـ بیوض 7ـ مگسر 8 ـ صیره 9ـ مزبان 10ـ تل اسود 11ـ شمریه 12ـ پاسگاه نیروی انتظامی حمید 13ـ ایستگاه راه‌آهن حمید 14ـ ایستگاه مخابرات حمید 15ـ پادگان حمید 16ـ تعمیرگاه حسن اقارب پرست 17ـ کیلومتر شصت 18ـ کیلومتر پنجاه 19ـ علویه زهرا 20ـ سازمان آب خرمشهر 21ـ کارخانه یخ 22ـ کشت و صنعت امیرکبیر 23ـ تلمبه‌خانه مصباح هاشمی 24ـ صفحه (2) 25ـ صفحه (1).
چ ـ بخش اسماعیلیه به مرکزیت روستای صفحه (2) از ترکیب دهستانهای زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان اسماعیلیه شمالی.
2ـ دهستان اسماعیلیه جنوبی.
ح ـ بخش غیزانیه به مرکزیت روستای غیزانیه از ترکیب دهستانهای زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان مشرحات.
2ـ دهستان غیزانیه.
2ـ شهرستان شوشتر:
الف ـ نام دهستان میان‌آب از توابع بخش مرکزی به دهستان میان‌آب جنوبی تغییر می‌یابد.
ب ـ بخش میان‌آب به مرکزیت روستای عرب حسن، از ترکیب دهستانهای زیـر ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان میان‌آب جنوبی.
2ـ دهستان میان‌آب شمالی.
پ ـ روستای سردارآباد از توابع بخش مرکزی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر سرداران نامگذاری می‌شود.
3ـ شهرستان مسجدسلیمان:
الف ـ در بخش مرکزی، دهستان عنبر به مرکزیت روستای عنبر از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد ایجاد می‌گردد:
1ـ عنبر 2ـ عنبر بوستانی رساهی 3ـ گداربز 4ـ نمره (3) 5 ـ بابا زاهد 6 ـ برده نشانده 7ـ دوتواسنگی 8 ـ چاه گندلی 9ـ آسیاب 10ـ آب زالو عرب 11ـ نمره (4) 12ـ عسگرآباد 13ـ کهناب 14ـ کوت بردلان 15ـ دروازه 16ـ تنگ لیر 17ـ آب زالو بهرام 18ـ پارحوض عبداله 19ـ دزکان 20ـ کولی 21ـ کنار هشت لک 22ـ کلبی سوز.
ب ـ در بخش مرکزی، دهستان ذیلایی به مرکزیت روستای پرزرد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد ایجاد می‌گردد:
1ـ جاجوی سفلی 2ـ جاجوی علیا 3ـ سلیران سفلی 4ـ سلیران علیا 5 ـ گندم ریز 6 ـ لیله 7ـ لارم 8 ـ هادی 9ـ ابکامه 10ـ پرزرده 11ـ پرشوشتری 12ـ پرنوشته دو 13ـ پرنوشته یک 14ـ تلخاب تاج‌الدین 15ـ دومده 16ـ ده گه 17ـ سرپر 18ـ سرچشمه 19ـ علمداری 20ـ قلعه اراک 21ـ قلعه شیاس 22ـ کنجدکار 23ـ گلستان 24ـ گزستان 25ـ کوشک خلیفه یداله 26ـ کوشک خلف تلخاب سوره.
پ ـ بخش عنبر به مرکزیت روستای عنبر از ترکیب دهستانهای زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان عنبر.
2ـ دهستان ذیلایی.
ت ـ روستای گلگیر مرکز بخش گلگیر به شهر تبدیل می‌گردد و به عنوان شهر گلگیر شناخته می‌شود.
4ـ شهرستان‌های رامهرمز و هفتگل:
الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان هفتگل منتزع و به دهستان حومه شرقی بخش مرکزی شهرستان رامهرمز الحاق می‌گردد:
1ـ دشت دنا (1) 2ـ ده علیرضا 3ـ ده جولان 4ـ ده نوروز 5 ـ آبشار.
ب ـ دهستان جره به مرکزیت روستای رود زرد ماشین از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان رامهرمز ایجاد می‌گردد:
1ـ رود زرد ماشین 2ـ چم قاسمعلی 3ـ جره 4ـ سرفاریاب 5 ـ قبه 6 ـ دره پونه‌ای 7ـ تشکی 8 ـ ملک‌آباد 9ـ دره مختار دو 10ـ دشت دنا (1) 11ـ ده علیرضا 12ـ ده جولان 13ـ ده نوروز 14ـ آبشار.
پ ـ دهستان ماماتین به مرکزیت روستای گنبدلران از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان رامهرمز ایجاد می‌گردد:
1ـ گنبدلران 2ـ جوکنک 3ـ خدیجه 4ـ شاردین 5 ـ ماماتین علیا 6 ـ ماماتین سفلی 7ـ چم مرداس 8 ـ آبلقمک 9ـ نمره نه 10ـ دره قیر 11ـ سربیشه 12ـ عشایر دره قیر
ت ـ بخش رودزرد به مرکزیت روستای رودزرد ماشین از ترکیب دهستانهای زیر در تابعیت شهرستان رامهرمز ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان جره.
2ـ دهستان ماماتین.
ث ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (5) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان حومه شرقی منتزع و به دهستان سلطان‌آباد بخش مرکزی شهرستان رامهرمز الحاق می‌گردد:
1ـ رستم‌آباد 2ـ مشلوش 3ـ شهرک شهیدباهنر 4ـ سیدگتوش 5 ـ بابل 6 ـ ابل 7ـ ذویدی موسی 8 ـ ذویدی رمضان 9ـ ذویدی مغاض 10ـ بنه فرحان 11ـ مزعل 12ـ مگتنه ابول 13ـ مگتنه مراد 14ـ خان کشته 15ـ جعفر صادق 16ـ پلیم 17ـ مالکاید 18ـ امامزاده مرتضی علی 19ـ امامزاده امیرالمومنین.
ج ـ دهستان رستم‌آباد به مرکزیت روستای رستم‌آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (5) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان رامهرمز ایجاد می‌گردد:
1ـ چراغ (حاج چراغ) 2ـ چم هاشم 3ـ خافور 4ـ چم هاشم دهقان 5 ـ مقبره علویه 6 ـ امامـزاده سید عبدالله 7ـ مزبان 8 ـ مقبره جابر 9ـ مرغداری سالمی 10ـ گاوداری سیدرحیم موسوی 11ـ رستم‌آباد 12ـ مشلوش 13ـ شهرک شهید باهنر 14ـ سیدگتوش 15ـ بـابل 16ـ ابل 17ـ ذویدی موسـی 18ـ ذویدی رمضان 19ـ ذویدی مغاض 20ـ بنـه فرحان 21ـ مزعـل 22ـ مگـتنه ابول 23ـ مگتـنه مراد 24ـ خـان کشته 25ـ جعفر صادق 26ـ پلیم 27ـ مالکاید 28ـ امامزاده مرتضی علی 29ـ امامزاده امیرالمومنین 30ـ دره دون 31ـ بنه اتابک.
چ ـ بخش سلطان‌آباد به مرکزیت روستای سلطان‌آباد از ترکیب دهستانهای زیر در تابعیت شهرستان رامهرمز ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان سلطان‌آباد به مرکزیت روستای سلطان آباد.
2ـ دهستان رستم‌آباد.
ح ـ دهستان سه تلون به مرکزیت روستای آبگرمک سه تلون از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (6) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان رامهرمز ایجاد می‌گردد:
1ـ دره میانه 2ـ آبگرمک سه تلون 3ـ سرتنگ 4ـ دره تونم نمی 5 ـ دره خشک 6 ـ کبوتری 7ـ دره نی 8 ـ تلمبه خانه آب 9ـ امامزاده جمال‌الدین 10ـ زیر راه 11ـ دره تو.
خ ـ بخش ابوالفارس به مرکزیت روستای باوج از ترکیب دهستانهای زیر در تابعیت شهرستان رامهرمز ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان ابوالفارس به مرکزیت روستای باوج.
2ـ دهستان سه تلون.
5 ـ شهرستان شادگان:
الف ـ روستاهای دریسیه سفلی، دریسیه علیا و دریسیه وسطی از توابع دهستان دارخوین بخـش مرکزی پـس از ادغام با یکدیگر به یک روسـتای واحد تبـدیل می‌گـردد و به عنوان روستای دریسیه نامگذاری می‌شود.
ب ـ دهستان دریسیه به مرکزیت روستای دریسیه از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (7) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی ایجاد می‌گردد:
1ـ علم‌آباد مهندس 2ـ دابوهیه 3ـ خرائب 4ـ سگاره 5 ـ عچرشیه بزرگ 6 ـ صفحه 7ـ امامزاده سیدقاسم 8 ـ نثاره کوچک 9ـ دریسیه سفلی 10ـ دریسیه علیا 11ـ دریسیه وسطی 12ـ نثاره بزرگ 13ـ کاظمی خلف 14ـ امامزاده صالح جاسم 15ـ زیارتگاه سیدناصر 16ـ امامزاده نوری‌قرابی 17ـ مقبره سیدغریب.
پ ـ بخش دارخوین به مرکزیت شهر دارخوین از ترکیب دهستان‌های زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان دارخوین.
2ـ دهستان دریسیه.
ت ـ روستای خروسی جنوبی مرکز بخش خنافره به شهر تبدیل و به عنوان شهر خنافره نامگذاری می‌شود.
ث ـ نام روستای عمه از توابع دهستان بوزی بخش مرکزی به بصیرآباد تغییر می‌یابد.
6 ـ شهرستان دشت آزادگان:
الف ـ روستای کوت سیدنعیم از توابع بخش مرکزی به شهر تبدیل می‌گردد و به عنوان شهر کوت سیدنعیم شناخته می‌شود.
ب ـ روستای ابوحمیظه از توابع بخش مرکزی به شهر تبدیل می‌گردد و به عنوان شهر ابوحمیظه شناخته می‌شود.
7ـ شهرستان بهبهان:
الف ـ روستای منصوریه از توابع بخش مرکزی به شهر تبدیل می‌گردد و به عنوان شهر منصوریه شناخته می‌شود.
ب ـ روستای مشهد، مرکز بخش تشان پس از ادغام با روستاهای قاید فتح‌الله، چهاردهی عسکر، چهاردهی سهراب ده ابراهیم، شهرک طالقانی، تل کهنه، آبلش، گلزار و مسیری از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر تشان نامگذاری می‌شود.
8 ـ شهرستان اندیکا:
روستای جعفرآباد مرکز بخش آبژدان پس از ادغام با روستاهای ناصرخسرو، یکبرجی، شهرک یاسر و آبژدان همین بخش به شهر تبدیل می‌گردد و به عنوان شهر آبژدان نامگذاری می‌شود.
9ـ شهرستان دزفول:
الف ـ روستای سیاه منصور از توابع بخش مرکزی به شهر تبدیل می‌گردد و به عنوان شهر سیاه منصور شناخته می‌شود.
ب ـ نام شهر دزآب از توابع بخش مرکزی به «شهر امام» تغییر می‌یابد.
10ـ شهرستان اندیمشک:
الف ـ نام روستای شهرک بابک مرکز دهستان حومه بخش مرکزی به آزادی تغییر می‌یابد.
ب ـ روستای آزادی از توابع بخش مرکزی به شهر تبدیل و به عنوان شهر آزادی شناخته می‌شود.
پ ـ روستای چم گلک از توابع بخش مرکزی به شهر تبدیل می‌گردد و به عنوان شهر چم گلک شناخته می‌شود.
ت ـ روستای بیدروبه از توابع بخش الوار پس از ادغام با روستاها و مکانهای بیدروبه مرکزی، بیدروبه سفلی، بیدروبه علیا، تلمبه خانه بیدروبه و نمک تلخه رشنو از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر بیدروبه شناخته می‌شود.
11ـ شهرستان شوش:
الف ـ نام روستای شیخ حنوش از توابع دهستان بن‌معلی بخش مرکزی به فرحیه تغییر می‌یابد.
ب ـ نام روستای شیخ عیسی از توابع دهستان شاوور بخش شاوور به عیسی‌آباد تغییر می‌یابد.
پ ـ نام روستای عبیطر از توابع دهستان سیدعباس بخش شاوور به سن بهادل تغییر می‌یابد.
12ـ شهرستان‌های هندیجان و بندر ماهشهر:
الف ـ مزرعه خصافیات و مکان امامزاده حمزه مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (8) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان سورین بخش چم خلف عیسی شهرستان هندیجان منتزع و به دهستان جراحی بخش مرکزی شهرستان بندر ماهشهر الحاق می‌گردد.
ب ـ خط مرزی بین شهرستان‌های بندر ماهشهر و هندیجان مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (8) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد تعیین می‌گردد.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 20/10/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19770
تاریخ تصویب :
1391/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :