جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 561
دوشنبه،19 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19832 تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی
شماره4076/ت48686ک 17/1/1392
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 25/11/1391 بنا به پیشنهاد شماره 11016/42/4/1 مورخ 7/9/1391 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء «د» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ روستای ضامنجان به عنوان مرکز دهستان سه ده از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک در استان مرکزی تعیین می‌شود.
ب ـ شهرهای سنجان و کرهرود از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک با شهر اراک مرکز شهرستان اراک ادغام و به عنوان شهر اراک نامگذاری می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 10/1/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19832
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :