جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 563
دوشنبه،26 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19837 نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


شماره1116هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 242805/ت43505هـ مــورخ 8/12/1391، موضوع: «تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحـاقی به «قانون نحوه اجراء اصول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه طبق جزء (1) بند «و» ماده(163) قانون برنامه پنجم توسعه «ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور» به «وزارت راه و شهرسازی » سپرده شده است، علیهذا جزء «و» بند (4) و جزء «ح» بند (7) مصوبه مبنی بر واگذاری «ایجاد و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات حمل و نقل کشور» به شورای عالی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

666شماره1117هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 1301/ 44444هـ مورخ 27/6/1391، موضوع: «نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه»، متعاقب

بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب صدر ماده (4) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372ـ «صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است» و طبق ماده (18) همین قانون: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی» با قطع نظر از مستثنیات بر شمرده شده در قانون، مشمول احکام قانون مذکور بوده و صرفاً در راستای بند «هـ» الحاقی به ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ مصوب 1387ـ که مقرر می‌دارد: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمّن اعلام تخلفات اداری مدیران کل ادارات و مقام بالاتر تا سطح وزراء و همترازان آنها باشد، سازمان بازررسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود»، به عبارت دیگر، تنها در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان را مشاهده و مراتب را به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس نماید، ‌این هیأت، ‌در خصوص موضوع صالح به رسیدگی خواهد بود، بنابراین، در صدر مصوبه که بدون توجه به استثناء فوق، آمده است: «رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها صرفاً در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به عمل می‌آید»، چون ناقض صلاحیت عام هیأت‌های مستقر در دستگاه‌های اداری جهت رسیدگی به تخلفات کارمندان خاطی از جمله مدیران کل و ... می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ به موجب مواد (1 و 4) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» مستقر در دستگاه متبوع کارمند خاطی، مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات بوده و آراء صادره از هیأت‌های بدوی در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد و در صورت قابل تجدید نظر بودن، متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء است»، بنابراین، قسمت اخیر مصوبه که مقرر می‌دارد: «و در صورتی که حکمی توسط هیأت‌های تخلفاتی دیگر در این زمان برای مدیران فوق صادر شده باشد کان‌لم‌یکن می‌گردد» چون ناقض احکام مصرّح در مورد مذکور بوده، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه تبصره‌های (1 و 2) ماده(1) و مواد (21، 23، 24 و 26) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در خصوص ملغی‌الاثر بودن کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور، تجدید نظر آراء صادره از هیأت‌های بدوی و چگونگی اعتراض به آراء قطعی، اصلاح و یا تغییر آنها و هم‌چنین اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آن آراء، دارای احکام، ترتیبات و تشریفات خاصّ بوده و بدون طی تشریفات مصرّح در قانون، امکانی برای رسیدگی مجدّد و صدور آراء متصوّر مقدور نمی‌باشد، علیهذا، با وجود انجام رسیدگی‌ها و صدور احکام قطعی و لازم‌الاجراء در هیأت‌های موضوع قانون، متن مصوبه از این حیث که متضمّن اجازه رسیدگی دوباره و صدور احکام مجدّد در هیأت رسیدگی مستقر در نهاد ریاست جمهوری می‌باشد، چون این امر مخالف با اعتبار قضیه محکوم بها است، مغایر قانون می‌باشد. 4ـ عبارت پایانی مصوبه که به موجب آن «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را موظف می‌نماید تا رأساً نسبت به همان پرونده مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید»، مبنیّاً بر ایراد پیش‌گفته و از حیث تداخل با وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مغایر قانون است. 5 ـ به موجب تبصره الحاقی به ذیل بند «هـ» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ مصوب1387ـ : «رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح و شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است»، بنابراین،‌عبارت: «رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها» و عبارت «دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری» مندرج در صدر و فراز میانی مصوبه، چون از حیث اطلاق، علاوه بر کارمندان شاغل در قوه مجریه و دستگاه‌های اجرائی وابسته به آن، کارمندان عالی رتبه دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مستثنی شده از شمول قانون را در بر می‌گیرد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

667شماره1119هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت هفت (7) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1391 و سالهای بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. ضمناً لازم به ذکر است تمامی مصوبات مربوط، در مورخ 28/11/1391 واصل گردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت
1 وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان خراسان رضوی 58005/48130
27/3/1391 تمامی بندها بجز بند (3) و جزء «د» بند (4) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17898
2 وظایف تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان خراسان رضوی 58078/48130
27/3/1391 تمامی بندها بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17899
3 وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست در استان خراسان رضوی 58019/48130
27/3/1391 تمامی بندها بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17900
4 وظایف وزارت نیرو در استان خراسان رضوی 58010/48130
27/3/1391 تمامی اجزای بند (7) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17901
5 وظایف استانداری خراسان رضوی 58062/48130
27/3/1391 بندهای (1) تا (3) و بند (7) صرفاً نسبت به مازاد سهم استانی بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17902
6 وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان خراسان رضوی 58022/48130
27/3/1391 تمامی بندها بجز بند (8) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17903
7 وظایف وزارت دادگستری در استان خراسان رضوی 57970/48130
27/3/1391 بندهای (1) تا (4) بار مالی و عدم تأمین اعتبار 17904

668شماره1121هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 235994/ت48022هـ مورخ 18/10/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 258461/ت48022هـ مورخ 29/12/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثرخواهد بود.
« نظر به سالانه بودن قانون بودجه طبق ماده(1) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (136) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 از یک سو و لزوم واریز مانده اعتبارات جاری و هزینه‌ای مصرف نشده به ترتیب تا پایان فروردین و تیر ماه سال بعد به خزانه کل کشور بر اساس مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور از سوی دیگر، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز هزینه کرد از محل بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 تا پایان سال 1392 از حیث عدم مراعات احکام مقرر در مواد فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

669شماره1122هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 219942/ت48486هـ مورخ 9/11/1391، موضوع: «تقسیمات کشوری استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب ماده (7) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوّب 1362ـ که مقرّر می‌دارد: «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معیّن که از به هم پیوستن «چند بخش» همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند»؛ بنابراین، متن مصوّبه که به موجب آن، شهرستان سرخه بدون هرگونه تصریح مبنی بر انضمام آن با بخش یا بخش‌های همجوار دیگر و صرفاً از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیّت شهر سرخه ایجاد می‌گردد، مغایر با مستند قانونی خود یعنی قانون فوق‌الذّکر می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

670شماره1125هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 186738/47821 مــورخ 26/9/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 25116هـ/ب مورخ 12/5/1391 درخصوص مصوبه شماره 256703/ت47821هـ مورخ 28/12/1390، ابلاغ و از سوی هیأت دولت به موجب مصوبه شماره 138053/ت47821هـ مورخ 12/7/1391 اصلاح شده که مصوبه اخیر نیز توسط رئیس مجلس عدم مغایر با قانون اعلام گردیده است، لذا مصوبه صدر‌الذکر که در مقام اصلاح بند(7) مصوبه اول صادر شده، از حیث عدم تصریح به عبارت «و اصلاحات بعدی» در صدر آن، احیای مصوبه ملغی‌الاثر شده محسوب شده و مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

671شماره1127هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 146324/ت48322هـ مورخ 24/7/1391، موضوع: «هزینه از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه به تصریح ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، منابع موضوع این مواد برای هزینه در جهت پیش‌گیری و مقابله با حوادث پیش بینی نشده و غیرمترقبه است، مصوبه مذکور مبنی بر تجویز هزینه کرد از محل منابع مذکور برای «زیرسازی و آسفالت معابر استان اردبیل» از حیث خروج موضوعی داشتن از موارد مصرح در مواد مذکور، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

672شماره1128هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 204438/ت48473هـ مــورخ 18/10/1391، موضوع: «کاهش اعتبارات دستگاه‌های ملی اجرایی استانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«تقویم رقمی مندرج در مصوبه از آن جهت که بیش از دو درصد بودجه عمومی موضوع بند (1) قانون بودجه سال 1391 کل کشور است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

6733شماره1130هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202919/ت48580ک مورخ 17/10/1391، موضوع: «ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که طبق بند(2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ‌ایران علیه خارجیان و بالعکس ـ مصوب سال 1360ـ حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد نباید از 100 نفر تجاوز نمایند، لذا، اضافه شدن تعداد «هشتاد و چهار پست سازمانی به سقف تعداد پست‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری» مندرج در متن مصوبه، چنانچه متضمّن مازاد بر سقف مقرر در قانون باشد، مغایر قانون است. 2ـ در تبصره ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی است، بنابراین، عبارت: «به منظور طراحی ساختار مرکز امور حقوقی بین‌المللی» مندرج در قسمت اخیر مصوبه چون مشعر به ایجاد تشکیلات جدید می‌باشد، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

674

شماره1132هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202983/ت48620هـ مورخ 17/10/1391، موضوع: «موظف نمودن کلیه کارکنان کشوری و لشکری به گذراندن درس آشنایی با قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که طبق ماده (228) ‌قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال 1370، دستور فرماندهی کل ملاک اصلی در انجام کلیه امور در نیروهای مسلح خواهد بود، لذا منوط ننمودن بندهای (1)، (2) و (4) مصوبه در خصوص نیروهای مسلح به اذن فرماندهی کل نیروهای مسلح، مغایر قانون است. 2ـ همچنین بند (3) مصوبه نیز در حدی که خارج از قوه مجریه است، مغایر قانون می‌باشد. 3ـ از آنجا که بند (5) مصوبه، علاوه بر مقامات قوه مجریه، رؤسا و مقامات دیگر قوا را نیز در برمی‌گیرد، مغایر قوانین خاص ناظر به انتصاب مقامات در پست‌های مربوط می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

675شماره1138هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 197284/ت 47684هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه مطابق بند «ب» ماده (44) ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ «تأمین صد در صد (100%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت‌تکفل آنان بر عهده بنیادشهید و امورایثارگران است.» علیهذا، بند (2) ماده (2) آیین‌نامه از حیث اینکه درمان را صرفاً به «جانبازان» که اخص از «ایثارگران» می‌باشند مقیّد نموده و همچنین از این حیث که ارائه خدمات درمانی را به «درصد تعیین شده از سوی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران» محدود و مقیّد نموده است، مغایر با قانون است. 2ـ بر اساس بند «ب» ماده (44) قانون و با توجه به ایراد مذکور در فوق، از آنجا که همه ایثارگران از امتیازات قانون بهره‌مند می‌گردند، بند (3) ماده (2) مصوبه، از حیث انحصار یافتن امتیاز مذکور به «شخص جانباز و آزاده»، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

676شماره1142هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 197276/ت46573هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «مهلت شش ماهه به کارخانجات چای بابت انتقال دیون و تعهدات به بانک‌های عامل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تبصره (1) الحاقی به ماده (15) عملیات بانکی بدون ربا" href="/tags/15467/قانون-عملیات-بانکی-بدون-ربا/" class="link">قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376، وصول اصل و سود خسارات ناشی از اخذ تسهیلات را حقّ بانک واگذارنده تسهیلات می‌داند، بنابراین، عبارت «بدون احتساب جرائم و خسارات متعلقه پس از این تاریخ اقدام نماید» از آن حیث که بخشودن جرایم دیرکرد بدهی مربوط به تسهیلات اعطایی را به بانک‌های عامل تکلیف کرده است، مخّل اختیارات بانک‌ها و مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

677شماره1145هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 173880/ت47898هـ مورخ 6/9/1391، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه 134268/ت 47898هـ مورخ 8/7/1391 ناظر بر قیمت‌گذاری اقلامی که ارز مرجع دریافت می‌کنند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به استناد بند «د» ماده(101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ جواز قیمت‌گذاری برای دولت، به کالا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود شده است، بنابراین، از آنجا که منظور شدن ارز صرفاً با نرخ مرجع در بند(1) مصوبه، کلیه اقلام کالاها و خدمات ـ اعم از کالاها و خدمات مذکور در بند «د» ماده(101) قانون برنامه پنجم توسعه و غیر آنهاـ را در بر می‌گیرد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

678شماره1147هـ/ب 20/1/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 171125/ت47163هـ مورخ 7/9/1391، موضوع: «تأمین کسری سهم دولت توسط بانک کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده(33) قانون اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ـ مصوب 1363ـ مبنی بر ضرورت وجود «پیشنهاد مجمع عمومی» برای اجرای این ماده، صدر مصوبه از حیث فقدان پیشنهاد مذکور، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه مصوبه برای دولت ایجاد بدهی کرده و محل تأمین اعتبار آن مشخص نشده است، بند (1) مصوبه مغایر با بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت تأمین اعتبار لازم قبل از ایجاد بارمالی می‌باشد .»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19837
تاریخ تصویب :
1391/1/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :