جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 564
چهارشنبه،28 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19839 تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382ـ
شماره9798/ت48998هـ 24/1/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382ـ
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1392 بنا به پیشنهاد شماره 287151/60 مورخ 15/11/1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مـیـزان جـرایـم تخـلفات منـدرج در فصـل هشـتـم قـانـون نظـام صنـفـی ـ مصوب 1382ـ به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جدول پیشنهادی تغییر میزان جرایم مندرج در قانون نظام صنفی
نوع جریمه ارقام به ریال
حداقل میزان جریمه گرانفروشی 170.000
حداقل میزان جریمه کم فروشی 339.000
حداقل میزان جریمه تقلب (بار اول) 339.000
حداقل میزان جریمه تقلب (بار دوم) 677.000
حداقل میزان جریمه تقلب (بار سوم) 4.227.000
جریمه عدم درج قیمت هر مرتبه 677.000
جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه 592.000
میزان جریمه اشاره شده در ماده (68) 1.691.000> جرایم> 846.000
میزان جریمه اشاره شده در تبصره (2) ماده (71) 2.536.000


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19839
تاریخ تصویب :
1392/1/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :