جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره ویژه نامه: 564
چهارشنبه،28 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19839 تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستاهای گوهجین، شالوار و گاودره از شهرستان ابهر در استان زنجان
شماره9825/ت47190ک 24/1/1392
تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستاهای گوهجین، شالوار و گاودره از شهرستان ابهر در استان زنجان
وزارت کشور
وزیران عضـو کمیـسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به پیشنهادهای شماره 79366/42/4/1 مورخ 25/5/1390 و شماره 132142/42/4/1 مورخ 5/9/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء «د» بند(1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ نام روستای گوهجین از توابع دهستان درسجین بخش مرکزی شهرستان ابهر در استان زنجان به کوی نیک تغییر می‌یابد.
ب ـ نام روستای شالوار از توابع دهستان سنبل آباد بخش سلطانیه شهرستان ابهر به چشمه سار تغییر می‌یابد.
پ ـ نام روستای گاودره از توابع دهستان صائین قلعه بخش مرکزی شهرستان ابهر به مهستان تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19839
تاریخ تصویب :
1392/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :