جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 567
شنبه،7 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19847 رأی شماره 1017 الی 1021 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه" href="/tags/23709/استفاده-از-مرخصی-بدون-حقوق-به-مدت-بیش-از-دو-ماه/" class="link">استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف 2 ماده12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 الحاقی به ماده 17 قانون تأمین اجتماعی، موجب از بین رفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود
شماره هـ/90/311 3/2/1392
تاریخ دادنامه : 28/12/1391 شماره دادنامه: 1017 الی 1021
کلاسه پرونده : 90/311، 331، 91/1285، 1286، 1287
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان 1ـ جعفر بایزن 2ـ سعید رضایی 3ـ علیرضا سلطانی 4ـ ولی‌اله شیرازی 5 ـ عباسعلی علی‌بیگی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقایان جعفر بایزن، سعید رضایی، علیرضا سلطانی، ولی‌اله شیرازی، عباسعلی علی‌بیگی به موجب لوایحی اعلام کرده اند که:
در موضوع الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی اشخاص به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و در نظر گرفتن ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور آراء شعبه 17 با آراء شعب 16 و 15 دیوان عدالت اداری معارض است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 17 در رسیدگی به پرونده‌های شماره 88/17/409 و 17/88/990 و 8909980900084766 با موضوع دادخواست آقایان علیرضا سلطانی، عباسعلی علی‌بیگی و جعفر بایزن به طرفیـت سازمان تأمـین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه‌های شماره 1033ـ 26/5/1388 و 1728ـ 19/8/1388 و 9009970901700776ـ 7/3/1390 با این استدلال که مجموع مرخصی بدون حقوق شکات بیش از 2 ماه است و مطابق ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 ـ مصوب سال 1380ـ مصوب 26/12/1385 هـیأت وزیران استفـاده از مرخصی بـدون حقوق به مـدت بـیش از 2 ماه به هر منظور و تحت هر عنوان موجب زوال توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود حکم به رد شکایت صادر کرده است.
ب: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900060202 موضوع دادخواست آقای سعید رضایی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره 8909970901701650 ـ 16/11/1389 با این استدلال که سابقه اشتغال شاکی از سال 1369 تاکنون (زمان صدور رأی) 20 سال کامل نمی‌باشد قرار رد شکایت صادر گردیده است.
ج: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900059890 موضوع دادخواست آقای ولی‌اله شیرازی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره 8909970901701531 ـ 2/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان مشتکی‌عنه و به خواسته الزام به احتساب ایام غیبت جزء ایام مرخصی بدون حقوق با عنایت به محتویات پرونده و لایحه جوابیه مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی و مستندات ارائه شده نظر به این که شاکی جهت اثبات شکایت به نامه شماره 1343/13410ـ 13/8/1389 شرکت ماشین سازی اراک استناد کرده و با توجه به این که شرکت اعلام کرده شاکی در سالهای 1388ـ 1384ـ 1383ـ 1382ـ 1381ـ 1380ـ 1375ـ 1374 از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده و هر چند امکان دارد برگه مرخصی و تقاضای شاکی در سالهای 1380 و قبل از آن اِمحاء شده باشد ولیکن طبق روال می‌بایست در سالهای بعد از 80 برگه تقاضا و مستندات دیگر وجود داشته و ارائه گردد که مستندی در این خصوص ارائه نشده بنابراین نامه استنادی جهت اثبات خواسته کافی نمی‌باشد و در وضعیت موجود شکایت شاکی قابل استماع نمی‌باشد قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 15/87/1067 و 15/88/2204 و 8909980900057993، با موضوع دادخواست آقایان غلامعباس محمدی و محمود مجیدی و محمدباقر جهانگیری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه‌های شماره 498ـ 27/3/1388، 1185ـ 12/5/1389، 8909970901501865 ـ 17/11/1389 و شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 8909980900066382 و 8909980900084872 با موضوع دادخواست آقایان محمد بیات و احمد پارسا به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه‌های شماره 8909970901601616 ـ 30/11/1389 و 9009970901600658ـ 4/3/1390 با این استدلال که قبول گواهی شرکت محل خدمت شکات مبنی بر این که ایام غیبت شکات مرخصی بدون حقوق بوده و به دلیل نداشتن آیتم مرخصی بدون حقوق در فیش حقوقی شرکت، ایام مورد نظر غیبت غیرموجه درج شده است. غیبت شکات را به عنوان غیبت موجب زوال توالی اشتغال تلقی نکرده و حکم به ورود شکایت صادر کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
الف: با توجه به شرایط شکات پرونده‌های کلاسه 8909980900060202 شعبه 17 و کلاسه 8909980900057993 شعبه 15 و کلاسه 8909980900066382 شعبه 16 از موضوع تعارض اعلامی خارج می‌باشند و در سایر پرونده‌های مندرج در گردش کار تعارض محرز می‌باشد.
ب: به موجب بند یک جزء (ب) ماده واحده تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 مصوب سال 1380، مقرر شده افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. با توجه به بند الف جزء 3 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه" href="/tags/23709/استفاده-از-مرخصی-بدون-حقوق-به-مدت-بیش-از-دو-ماه/" class="link">استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف 2 این ماده، موجب از بین رفتن توالی شده و مشمول مقررات تناوب اشتغال می شود. بنابراین آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که با توجه به این که شکات به مدت بیش از دو ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند و توالی اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان‌آور زایل شده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19847
تاریخ تصویب :
1391/12/28
تاریخ ابلاغ :
1391/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :