جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شماره ویژه نامه: 568
چهارشنبه،11 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19851 رأی شماره‌های 33ـ32ـ31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مرکزی جهاد سازندگی" href="/tags/24001/عدم-صلاحیت-شورای-مرکزی-جهاد-سازندگی/" class="link">عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره‌سازی مرخصی‌های استحقاقی استفاده‌نشده کارکنان جهادسازندگی
شماره هـ/90/1080 3/2/1392
تاریخ دادنامه: 19/1/1392 شماره دادنامه: 33ـ32ـ31 کلاسه پرونده: 90/1080ـ 739ـ737
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد و مدیرعامل کانون بازنشستگان جهاد سازندگی و آقای سیدعلی اصغر واقفی رضایی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره 24/13947ـ 5/7/1390 و مدیرعامل کانون بازنشستگان جهاد سازندگی به موجب لایحه شماره 337/90/ک ب ـ 9/7/1390 و آقای سیدعلی اصغر واقفی رضایی به موجب لایحه مورخ 4/10/1390 اعلام کرده‌اند که در موضوع میزان مرخصی‌های استحقاقی کارکنان جهاد سازندگی و نحوه ذخیره آن شعب دیوان عدالت اداری آرای متناقض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت:
1ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/87/3762 با موضوع دادخواست آقای محمد خادم پیر به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و به خواسته محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده در طول خدمت، به موجب دادنامه شماره 661 ـ 30/4/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به دفاعیات غیر موجه جهاد کشاورزی طی لایحه دفاعیه و توجهاً به این که دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد فاقد مبنای قانونی بوده و با عنایت به این که مرخصی ماهیانه هر مستخدم یک ماه در طول سال می‌باشد و با التفات به این که هر مستخدم حق ذخیره کل مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را دارد و این که حسب دادنامه شماره 257ـ 20/6/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 9 آیین‌نامه مرخصیها به لحاظ مقید و محدود نمودن برخورداری از مرخصی استفاده نشده به مدت معین ابطال گردیده و این که هیچ منع قانونی جهت پرداخت کل حق مرخصی استحقاقی ذخیره شده به صورت کامل وجود ندارد. علی هذا حکم به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق مرخصی استحقاقی استفاده نشده بر مبنای سالی یک ماه با در نظر گرفتن مرخصی اخذ شده صادر و اعلام می گردد. حکم صادره قطعی است.
2ـ شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900014363 با موضوع دادخواست آقای سیدعباس هاشمی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و به خواسته محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده به موجب دادنامه شماره 9009970902700646ـ 22/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت سیدعباس هاشمی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به خواسته ایام مرخصی استفاده نشده در طول خدمت نظر به این که به محض تشکیل جهاد سازندگی به امر حضرت امام رضوان خداوند متعال بر آن باد در شمول قوانین و مقررات دولتی می‌باشد که تمام قوانین دولتی بر دستگاه جهاد آن روز حاکمیت داشته از جمله قانون مرخصی خصوصاً ماده 47 بنابراین مصوبه شماره 13203/د ـ 9/2/1362 شورای مرکزی جهاد سازندگی محاسبه 5/1 روز مغایر با قانون حاکم آن روز بود و لذا شکایت شاکی تا زمان حاکمیت قانون دولت خصوصاً ماده 47 قانون مرخصی‌ها وارد تشخیص داده شد به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان حکم بر پرداخت مرخصیهای ذخیره شده استفاده شده بر مبنای سالی یک ماه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
ب: آراء صادر شده بر غیر وارد دانستن ( رد) شکایت:
1ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900060511 با موضوع دادخواست آقای سید حبیب‌اله جهانگیری به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به پرداخت حق مرخصی استفاده نشده به موجب دادنامه شماره 8909970900800842 ـ 29/10/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که طبق ماده یک آیین‌نامه نحوه اعطای مرخصیها در جهاد سازندگی هر عضو رسمی جهاد به ازای هر دو ماه خدمت می‌تواند از 3 روز مرخصی استحقاقی استفاده نماید و حسب ماده 5 آیین نامه مذکور، هر عضو به اختیار نمی‌تواند در هر سال بیش از 12 روز مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید و توجهاً به این که محاسبه و پرداخت حق مرخصیهای ذخیره شده بر مبنای آیین‌نامه مذکور که شامل حال شاکی بوده وفق مقررات قانونی صورت گرفته علی‌هذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره قطعی است.
2ـ شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900017400 با موضوع دادخواست آقای ناصر جعفرزاده به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اعتراض به عدم احتساب مرخصیهای سالیانه طول خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970900901381ـ 17/5/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت ناصر جعفرزاده به طرفیت دفتر امور اداری رفاه انسانی وزارت جهاد کشاورزی به خواسته مذکور با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی نظر به این که اعتراض مؤثر و موجهی که مبین تخطی از قوانین ومقررات موضوعه و مقررات خاص جهاد سازندگی باشد اقامه نشده و ایرادی بر اقدامات و تصمیمات اداره طرف شکایت مترتب نیست شعبه بر این اساس شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره وفق قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
3ـ شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900022953 با موضوع دادخواست آقای ذبیح‌اله تقدیری به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و به خواسته محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده در طول مدت خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970902400826 ـ 16/5/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
حسب دادخواست تقدیمی در پرونده شکایت و خواسته آقای ذبیح‌اله تقدیری که به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اقامه شده است، محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده وی در طول خدمت در جهاد سازندگی خوانده قبل از تصویب قانون سال 1367 می‌باشد، شعبه دیوان با مداقه در خواسته یاد شده و مفاد لایحه جوابیه شماره 23527/20/90ـ 21/4/1390 طرف شکایت که منشاء اتخاذ تصمیم خود در عدم محاسبه مرخصی منظور نظر شاکی را بخشنامه و دستورالعمل لازم‌الاتباع وقت شورای مرکزی جهاد سازندگی به شماره 13203/د ـ 9/2/1362 قید و اعلام می‌دارد که مفاد شماره مرقوم الزام آور بوده است همچنین توجهاً به این که تا زمان تصویب مقررات مالی و استخدامی جهاد سازندگی در سال 1367، سازمانهای جهاد به مقرره مذکور حسب مقررات عمل نموده و مستند و دلیلی بر ابطال آن نیز اعلام نشـده است و اساساً جهاد سازندگی دارای مقررات خاص استخدامی بوده و تبـعیت از مقررات قانون استـخدام کشوری تا سال 1367 نداشتـه دعوی مطروحه علیه سـازمان جهاد کـشاورزی یزد را در وضعـیت فعلی پرونـده موجـه ندانسـته النـهایه با پذیرش دفاع معموله فوق‌البیان رأی به رد آن صادر می‌نماید. این رأی قطعی می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق بند (هـ) ماده 11 اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب اسلامی، بررسی، تغییر، اصلاح و تصویب تشکیلات مراکز جهاد سازندگی و آیین‌نامه‌های مختلف مالی و اداری از جمله وظایف شورای عالی جهاد سازندگی احصاء شده بوده است و تا زمان تصویب وزارت جهاد سازندگی" href="/tags/66017/قانون-تشکیل-وزارت-جهاد-سازندگی/" class="link">قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/9/1362 مجلس شورای اسلامی، شورای مذکور آیین‌نامه‌ای در خصوص میزان مرخصیهای استحقاقی کارکنان جهاد سازندگی و نحوه ذخیره آنها تصویب نکرده است و در ماده 9 وزارت جهاد سازندگی" href="/tags/66017/قانون-تشکیل-وزارت-جهاد-سازندگی/" class="link">قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مقرر شده است مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف 3 ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، بنابراین تا زمان تصویب مقررات و ضوابط مربوط در اجرای این ماده قانونی، آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی جهاد سازندگی تصویب می‌شده و یا مقررات عمومی استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری بر موضوع حاکم بوده است و شورای مرکزی جهاد سازندگی صلاحیت تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره‌سازی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده کارکنان جهاد سازندگی را نداشته است. در نتیجه مصوبه شماره 13203/د ـ 9/9/1362 شورای مرکزی جهاد سازندگی به لحاظ این که این شورا صلاحیت تعیین ضابطه برای چگونگی ذخیره‌سازی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده را نداشته است قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و با حاکمیت مقررات عمومی، کارکنان جهاد سازندگی حق برخورداری از یک ماه مرخصی استحقاقی حسب ماده47 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و ذخیره‌سازی آن حسب آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد 47 و 48 قانون اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن را تا زمان تصویب قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 را داشته‌اند. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ذخیره‌سازی کل مرخصی استحقاقی استفاده نشده به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند2 مواد19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1392/1/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :