جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 577
چهارشنبه،8 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19875 تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)
شماره47775‌/ ت49047هـ 31/2/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)
سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد شماره 101014 مورخ 15/12/1391 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام) ـ مصوب 1391 ـ تصویب نمود:
سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انـطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شـناسی (ریسکام) تعیین می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19875
تاریخ تصویب :
1392/2/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :