جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 577
چهارشنبه،8 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19875 الحاق وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی
شماره47713/ت35904هـ 31/2/1392
الحاق وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی
دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی
وزارت نیروـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‌ ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موضوع تصویب‌نامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386 اضافه می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19875
تاریخ تصویب :
1392/2/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت نیرو
وزارت امور خارجه
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :