جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.شماره ویژه نامه: 577
چهارشنبه،8 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19875 اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره48116/ت48284هـ 31/2/1392
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391
کل کشور
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت‌وزیران درجلسه مورخ 29/2/1392 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
الف ـ آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور، موضـوع تصویـب‌نامه شماره 158191/ت48284هـ مورخ 14/8/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (1) عبارت «مابقی ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به‌مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها (5/14% از 100%) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاههای داخلی (معادل قیمتهای مصوب نیمه اول سال 1389)، سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه شود.» جایگزین عبارت «مابقی ارزش نفت صادراتی (5/14% از 100%) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی (معادل قیمتهای مصوب نیمه اول سال 1389) و (5/14% از 100%) واریزی نقدی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها، سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه می‌شود.» می‌گردد.
2ـ در ماده (3) عبارت «تصویب و اظهارنظر در کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت» حذف می‌گردد.
3‌ـ در ماده (6) عبارت «اظهارنظر کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نـظارت راهبـردی رییس جمـهور و وزارت امور اقتـصادی و وزارت نـفت و اخـذ» حذف می‌گردد.
4ـ تبصره (1) ماده (7) حذف و شماره سایر تبصره‌ها به ترتیب اصلاح می‌گردد.
5 ـ در ماده (8) عبارت «و اظـهارنظر کارگروهی مرکب از وزارت نـفت، وزارت امور اقتـصادی و دارایی و معـاونت برنامه‌ریزی و نظـارت راهبردی رییـس جمهور» حذف می‌گردد.
6 ـ در مـاده (9) عبارت «مـنابع حاصل از سهم خود» جایگزین عبارت «منابع خود» می‌گردد.
7ـ در ماده (11) عبارت «در سالهای آینده نیز» حذف می‌گردد.
ب ـ قرارداد پیوست آیین‌نامه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (10) عبارت «با اولویت میادین مشترک» بعد از عبارت «هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یادشده» الحاق می‌گردد.
2ـ متن زیر جایگزین ماده (13) می‌گردد:
ماده13ـ نرخ تسعیر ارز در مورد وجوه حاصله از صادرات نفت تولیدی نرخ روز ارز فروخته شده براساس اعلامیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در مورد نفت تحویلی به پالایشگاهها و شرکتهای داخلی متوسط نرخ فروش بانک یادشده در ماه مورد نظر خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19875
تاریخ تصویب :
1392/2/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نفت
موضوع :