×

آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

آیین‌نامه-اجرایی-ماده-(5)-قانون-حفاظت-از-دریاها-و-رودخانه‌های-قابل-کشتیرانی-در-مقابل-آلودگی-به-مواد-نفتی
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 579
پنج‌شنبه،16 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19880 آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
شماره57581/ت48568هـ 11/3/1392
وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/43878 مورخ 16/7/1391 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (5) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب 1389ـ ، آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، ـ مصوب 1389ـ
ب ـ کنوانسیون مارپل: کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتیها 1973 و پروتکل 1978.
ج ـ سازمان : سازمان بنادر و دریانوردی.
د ـ آب توازن و فضولات نفتی: زوائد ناشی از مخازن و عملیات بار و هرگونه فاضلاب و آب توازن آغشته به مواد نفتی مانند زوائد موتورخانه، آب خن، روغن سوخته، لجن نفتی و هرگونه مایعی که به هر یک از قسمتهای سیستم خن وارد شود.
هـ ـ تسهیلات دریافت آب توازن و فضولات نفتی: امکانات و تأسیساتی که به منظور دریافت و پردازش آب توازن و فضولات نفتی ایجاد می‌شود.
ماده2ـ فرمانده هر کشتی، نفتکش یا شناور باید حداقل (48) ساعت قبل از ورود به بندر یا در هنـگام خروج از بندر قبلی (در صـورتی سفر کمـتر از 48 ساعت باشد)، درخواست تحویل آب توازن و فضولات نفتی را مطابق نمونه پیوست شماره (1) این آئین‌نامه کـه به مهر «دفـتر هیئت دولت» تأیید شده است، به زبان فارسی، انگلیسی یا فرانسه توسط نماینـدگی کشتیرانی به مسئول ذی‌ربط سازمان در بنـدر ارائه دهد. ایـن درخواسـت بـاید بـه همـراه دفتر ثبـت نـفت در کشتـی، نفتکـش یا شـناور نگهداری شود.
ماده3ـ فرمانده هر کشتی، نفتکش یا شناور ورودی به بندر موظف است پیش از ترک بندر، باقیمانده آب توازن و فضولات نفتی را به مجموعه متولی تسهیلات دریافت آب توازن و فضولات نفتی، مطابق نمونه پیوست شماره (2) آیین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تحویل دهد، مگر اینکه روی کشتی و شناور، ظرفیت کافی برای نگهداری آن تا رسیدن به بندر مقصد بعدی وجود داشته باشد.
ماده4ـ سازمان پس از ارائه خدمات دریافت آب توازن و فضولات نفتی کشتی، نفتکش یا شناور و وصول کارمزد آن، گواهینامه میزان آب توازن و فضولات نفتی دریافتی را مطابق نمونه پیوست شماره (3) آئین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، به زبان فارسی، انگلیسی یا فرانسه صادر کرده و به فرمانده کشتی، نفتکش یا شناور تحویل می‌دهد. این نمونه باید به همراه دفتر ثبت نفت در کشتی، نفتکش یا شناور وجود داشته باشد.
ماده5 ـ کارمزد آب توازن و فضولات نفتی به شرح زیر تعیین و توسط سازمان دریافت می‌شود:
الف ـ کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی و خارجی ورودی به پایانه‌های نفتی، بنادر و اسکله‌های کشور دویست (200) یورو.
تبصره1ـ کشتی‌ها و شناورهای چوبی، فایبرگلاس، خدماتی و مسافری از پرداخت کارمزد معاف می‌باشند.
تبصره2ـ کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهایی که منحصراً بین بنادر خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر تردد می‌نمایند و کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای لاینر و کانتینری که به طور منظم به بنادر ایران تردد می‌نمایند، در هر سه ماه تقویمی فقط یکبار، کارمزد بند اول را به اولین بندر ورودی پرداخت می‌نمایند.
ب ـ کارمـزد دریافت آب تـوازن و فـضولات نفتی از تمامی کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی و خارجی ورودی به بـنادر در کنار اسکله به ازای هر مترمکعب، هشـتاد (80) یورو محـاسبه و دریافـت می‌شـود. کسـر مترمکعـب، یـک متـرمکعب محاسبه می‌شود.
تبصره1ـ برای شناورهای چوبی، فایبرگلاس، مسافری و خدماتی به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف ـ اعطای (70) درصد تخفیف تا سقف یک مترمکعب در کنار اسکله.
ب ـ اعطای (30) درصد تخفیف بیش از یک مترمکعب تا سقف 5 متر مکعب در کنار اسکله.
تبصره2ـ برای کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهایی که مشمول تبصره(1) نمی‌باشند، دریافت بازمانده نفت و فضولات نفتی در کنار اسکله که دارای (70%) نفت قابل استحصال ‌باشد به ترتیب زیر می‌باشد:
الف ـ تا (5) مترمکعب، مشمول (30%) تخفیف می‌باشد.
ب ـ از (5) تا (10) مترمکعب، مشمول (60%) تخفیف می‌باشد.
ج ـ از (10) تا (20) مترمکعب، مشمول (100%) تخفیف می‌باشد.
تبصره3ـ دریافت مقادیر بیشتر از بیست (20) مترمکعب از بازمانده بار که دارای بیش از (70%) نفت قابل استحصال باشد، با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورها انجام می‌پذیرد.
تبصره4ـ دریافت روغن روانکار استفاده شده (بدون آب) با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورها انجام می‌پذیرد.
تبصره5 ـ کارمزد دریافت آب توازن و فضولات نفتی، خارج از اسکله یا محوطه بنادر تا لنگرگاه با اضافه کردن هزینه حمل و نقل به هزینه‌های فوق‌الذکر محاسبه و وصول می‌شود.
تبصره6 ـ در صورت انجام عملیات دریافت فضولات نفتی در غیر از ساعات اداری، مبلغ (10%) به هزینه‌های فوق افزوده می‌شود. هزینه کارمزد دریافت شده شامل دریافت، انتقال و پردازش است.
ماده6 ـ کارمزدها و تعرفه‌های مقرر در این آیین‌نامه در هر سال متناسب با شاخص‌های اقتصادی توسط وزارت راه و شهرسازی تعدیل می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 19880

تاریخ تصویب : 1392/2/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.