جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

705
1


شماره19063هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 219913/ت43505هـ مورخ 9/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 162410/ت43505هـ مورخ 16/8/1388 ناظر به اجرای طرح مصلای تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بـه این جـانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.


¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«علاوه بر مواد (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تأمین اعتبار و چگونگی پرداخت هزینه‌ها به موجب ‌ماده(113) همین قانون «کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) برای اجرای طرح‌های مزبور‌خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح‌ها ایجاد و یا تملک می‌شود... تا زمانی که اجرای طرح‌های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با ‌دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر ‌دستگاه‌های دولتی و همچنین فـروش آنها تابـع مـقررات فصل پنـجم این قانون خواهـد بود و وجوه حاصـل از فروش بـاید به حساب درآمد عمومی کشور ‌واریز گردد.» علی‌هذا، مصوبه فوق الذکر از حیث عدم رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی مربوط به تأمین اعتبار، پرداخت هزینه‌ها، واگذاری اموال مربوط و واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

706شماره19061هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 203496/43505 مورخ 14/10/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 141602/43505 مورخ 17/7/1390 ناظر به تشکیل کارگروهی برای اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نظر به اینکه بر اساس مفاد قانون وظایف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364ـ و ماده (210) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ صلاحیت¬هایی که برای کارگروه مذکور در مصوبه فوق مقرر شده است برعهده وزارت امور خارجه می-باشد، علیهذا اصل تشکیل کارگروه و واگذاری آن صلاحیت¬ها به کارگروه در مصوبة اصلاح شده و افزودن عضوی به آن درمصوبه جدید، مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می¬باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

707شماره19059هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 18983/ت48933هـ مورخ 3/2/1392، موضوع: «آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«بند «هـ» ماده(1) و تبصره ماده(19) آیین¬نامه، از حیث عدم رعایت مقدمات مذکور در بند«هـ» ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، یعنی فقدان نظر پیشنهادی شورای عالی بیمه سلامت و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

708شماره19055هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262775/ت48068هـ مورخ 29/12/1391، موضوع: «اختصاص اعتبار از محل بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجم به استانداری یزد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«از آنجاکه به موجب بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کلیه اعتبارات... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علیهذا، بند(2) مصوبه مبنی بر تلقی این تصویب-نامه به منزله ابلاغ اعتبار، مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

709شماره18942هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 167765/47175 مورخ 23/8/1390، موضوع: «شماره‌گذاری کامیون کشنده هوو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نظر به ماده(2) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب1389ـ «وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی‚ استانداردهای موضوع ماده(1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.» و همچنین تبصره(1) این ماده که مقرر می¬دارد: «نیروی ‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد.» علیهذا، با توجه به مصرح نبودن متن مصوبه به وجود گواهی صادره از سازمان استاندارد، بندهای(1) و (3) مصوبه مبنی بر مکلف شدن راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به شماره‌گذاری خودروهای فاقد استاندارد مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

710شماره18931هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 252547/ت48922هـ مورخ 19/12/1391، موضوع: «تسویه بخشی از بدهی‌های معوقه وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نظر به اینـکه در هر یـک از اجزای بند (4ـ3ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391، محل‌های مصرف وجوه مشخص شده و در هیچیک از اجزای بند مذکور بابت پرداخت «بدهی¬های وزارت راه و شـهرسازی» وجهی منظور نشده و صرفاً در جزء «خ» بند مذکور به «پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی» تصریح شده است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر مکلف شدن وزارت امور اقتصادی و دارائی به «تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی» از محل «بهای سهام فروخته شده موضوع بند(4ـ3ـ24)» از این حیث که جواز پرداخت برای بدهی‌هایی داده شده که فراتر از مواردی است که در جزء «خ» ذکر شده، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

711شماره18928هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 217616/ت47962هـ مورخ 7/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 59218/ت17321هـ مورخ 29/6/1378 با اصلاحات بعدی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ «نظر به مندرجات رأی شماره 51091 هـ/ب مورخ 15/08/1390 رئیس مجلس در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره 98469/ت39730هـ مورخ 12/05/1390 که بر اساس ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» ـ مصوّب 1372ـ موارد امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی»؛ «حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده(7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ـ مصوّب 1366ـ » و «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران،
از جمله «ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی»، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

712شماره18924هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 164092/ت48522ک مورخ 22/8/1391، موضوع: «ساماندهی تولید و عرضه مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«1ـ نظر به ماده(176) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مبنی بر امکان فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و واریز وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی و مصرف آن بر اساس قانون بودجه، علیهذا، بند(1) مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری اراضی شهری و هزینه¬کرد منابع حاصل از آنها، از حیث عدم واریز درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه در ماده(1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ شرایطی برای مشمولان قانون مقرر شده، علیهذا، بند(3) مصوبه مبنی بر اعطای اختیار به وزیر راه و شهرسازی برای تعیین شرایط جدید، از حیث عدم تقیید به لزوم وجود شرایط مقرر قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

713شماره18913هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره 170231/ت46782ن مورخ 29/8/1390، موضوع: «واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289 هـ/ب مورخ 12/03/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصـوص مصوبات نماینـدگان ویژه رئیـس جمهور مبنـی بر اینکه «صـرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه موضوع تصویب‌نامه 8800/ت22906هـ مورخ 07/03/1379 خارج از شمول محدوده اصل(127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب‌عالی است»، نظر به ماده(9) «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»ـ مصوب 1387ـ مبنی بر امکان فروش اراضی در مالکیت دولت «به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده» به منظور «تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز» برای اجرای قانون مذکور، علیهذا، بندهای(1) و (2) مصوبه مذکور مبنی بر فروش برخی از اراضی به متصرفان آنها و واریز وجوه حاصله به «حسـاب متمرکز سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه¬داری کـل»، از حیث عدم رعایـت قانون در تشـریفات فـروش (از طـریق مزایده) و عـدم واریز درآمـد حاصـله به حسـاب درآمد عـمومی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

714شماره18909هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258472/ت47821هـ مورخ 29/12/1390، موضوع: «واگذاری سهام دولتی به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های تابعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتـیجه به این جانـب ابلاغ می‌گردد. بدیـهی است پـس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نظر به ایـنکه در خصـوص تصویب‌نامه هـیأت محتـرم وزیران به شماره 249463/ت47864هـ مورخ 17/12/1390 رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شـماره 15101هـ/ب مورخ 31/03/1391 ابلاغ شده است و با عنایت به مفاد رأی ابـلاغی، وجوهـی افزون بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 کل کشور برای تأمـین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، مفاد مصوبه شماره 258472/ت47821هـ مورخ 29/12/1390 ناظر به واگذار شدن مبلغ 50،678،058،000،000 ریال از سهام بنگاه‌ها... بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی که مؤخر بر تصویب مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در رأی قطعی سابق‌الصدور، مغایر با مستندات قانونی مصوبه، یعنی بند(33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

715شماره19078هـ/ب 29/3/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ردیف شماره تصویب‌نامه تاریخ تصویب‌نامه
1 200577/ت48348 هـ 12/10/1391
2 207502/ت48253 هـ 24/02/1390
3 207633/ت48253 هـ 24/10/1391
4 207673/ت48330 هـ 24/10/1391
5 66893/ت48178 هـ 10/04/1391
6 189219/ت46997 هـ 28/09/1391
7 13519/ت47703 ک 29/01/1391
8 26612/91/م/ت48547 هـ 21/08/1391
9 26606/91/م/ت48543 هـ 22/08/1391
10 158213/ت48238 هـ 14/08/1391
11 169376/48480 28/08/1391
12 171638/ت48426 ک 30/08/1391
13 177040/ت47284 هـ 11/09/1391
14 146329/ت48020 ک 24/07/1391
15 150591/ت48525 هـ 30/07/1391
16 186466/ت48674 هـ 25/09/1391
17 186465/ت41144 هـ 25/09/1391
18 186579/ت46664 ک 26/09/1391
19 186614/ت47127 ک 26/09/1391
20 186513/ت48648 هـ 26/09/1391
21 186601/ت47392 ک 26/09/1391
22 187430/ت34173 هـ 26/09/1391
23 186562/ت46526 ک 26/09/1391
24 177084/ت48068 هـ 11/09/1391
25 177043/ت48028 هـ 11/09/1391
26 110335/ت48387 هـ 04/06/1391
27 219893/ت48071 هـ 09/11/1391
28 258320/ت47138 هـ 28/12/1390
29 175662/ت48480 هـ 08/09/1391
30 179384/ت48480 هـ 13/09/1391
31 179386/ت47447 هـ 13/09/1391
32 179390/ت48453 هـ 13/09/1391
33 166470/48480 24/08/1391
34 189197/ت48646 هـ 28/09/1391
35 189178/ت48068 هـ 28/09/1391
36 189202/ت48611 هـ 28/09/1391
37 192634/ت48550 ک 03/10/1391
38 189147/ت47687 هـ 28/09/1391
39 192616/ت45168 هـ 03/10/1391
40 193623/ت47667 ک 04/10/1391
41 192627/ت46452 هـ 03/10/1391
42 30153/91/م/ت47389 ک 26/09/1391
43 257051/ت40518 هـ 28/12/1390
44 197210/ت46590 هـ 09/10/1391
45 197240/ت48581 هـ 09/10/1391
46 197215/ت46580 هـ 09/10/1391
47 197218/ت947581 هـ 09/10/1391
48 197221/ت45882 هـ 09/10/1391
49 197230/ت48068 هـ 09/10/1391
50 197248/ت48506 هـ 09/10/1391
51 197286/48407 هـ 09/10/1391
52 170735/ت48480 هـ 29/08/1391
53 198636/ت48176 هـ 10/10/1391
54 200687/ت46245 هـ 12/10/1391
55 200678/ت47140 هـ 12/10/1391
56 200666/ت46606 هـ 12/10/1391
57 200671/ت47661 هـ 12/10/1391
58 200584/ت48480 هـ 12/10/1391
59 202969/ت47210 ک 17/10/1391
60 202908/ت48253 هـ 17/10/1391
61 202890/ت47288 ک 17/10/1391
62 204442/ت46708 هـ 18/10/1391
63 205939/ت45312 ک 20/10/1391
64 200634/ت48619 هـ 12/10/1391
65 207703/ت48681 هـ 24/10/1391
66 207851/ت48350 هـ 24/10/1391
67 203180/48688 17/10/1391
68 213858/ت48692 هـ 01/11/1391
69 213605/ت48485 هـ 01/11/1391
70 213859/ت47151 ک 01/11/1391
71 217512/ت48391 ک 07/11/1391
72 217517/ت48385 ک 07/11/1391
73 217525/ت48384 ک 07/11/1391
74 217529/ت47736 ک 07/11/1391
75 217531/ت43578 هـ 07/11/1391
76 217537/ت47776 ک 07/11/1391
77 217618/ت48495 ک 07/11/1391
78 217622/ت48540 ک 07/11/1391
79 216671/ت48709 هـ 04/11/1391
80 223371/ت16157 ک 15/11/1391
81 12252/48000 28/01/1391
82 66916/ت48000 هـ 10/04/1391
83 90416/ت48000 هـ 08/05/1391
84 228126/ت48480 هـ 21/11/1391
85 233106/ت48569 ک 28/11/1391
86 143708/36935 18/08/1387
87 163258/44385 17/08/1390
88 205918/47612 18/10/1390
89 258325/ت47138 هـ 28/12/1390
90 258323/ت47138 هـ 28/12/1390
91 258326/ت47138 هـ 28/12/1390
92 258322/ت47138 هـ 28/12/1390
93 236420/48068 هـ 01/12/1391
94 153985/ت46941 هـ 12/05/1391
95 154043/ت48409 هـ 06/08/1391
96 154028/ت48319 هـ 06/08/1391
97 154025/ت48515 هـ 06/08/1391
98 45591/48133 08/03/1391
99 50314/48145 16/03/1391
100 50315/48145 16/03/1391
101 76411/48208 21/04/1391
102 228065/ت48079 ک 21/11/1391
103 232372/ت47668 هـ 25/11/1391
104 242825/ت47938 هـ 08/12/1391
105 217533/ت48308 هـ 07/11/1391
106 217539/ت43288 ک 07/11/1391
107 217668/ت47940 ک 07/11/1391
108 217677/ت46268 ک 07/11/1391
109 217653/ت48453 هـ 07/11/1391
110 217658/48735 07/11/1391
111 216715/ت45650 هـ 04/11/1391
112 217666/48732 07/11/1391
113 219937/ت43458 هـ 09/11/1391
114 82367/ت48174 هـ 31/04/1391
115 217675/ت47333 ک 07/11/1391
116 219933/ت48727 هـ 09/11/1391
117 14265/48018 30/01/1391
118 48028/16945/517 هـ 30/01/1391
119 46123/32182 23/02/1391
120 51057/48147 17/03/1391
121 58087/48130 27/03/1391
122 58080/48130 27/03/1391
123 66932/ت43203 هـ 10/04/1391
124 66904/ت47850 ک 10/04/1391
125 228062/ت41294 ک 21/11/1391
126 228071/ت48503 ک 21/11/1391
127 228082/ت48652 ک 21/11/1391
128 228088/ت48172 ک 21/11/1391
129 156120/47374 07/08/1390
130 160926/47395 11/08/1390
131 158593/47453 09/08/1390
132 155426/47516 28/08/1390
133 258450/ت47471 هـ 30/08/1390
134 205962/47500 18/10/1390
135 207438/ت45042 هـ 20/10/1390
136 208450/47500 21/10/1390
137 217113/47500 08/11/1390
138 219148/47500 10/11/1390
139 223722/47500 16/11/1390
140 226144/ت47138 هـ 18/11/1390
141 227282/47500 19/11/1390
142 227304/47500 19/11/1390
143 230842/ت46981 هـ 24/11/1390
144 251007/ت47944 هـ 28/12/1390
145 242870/ت48740 هـ 08/12/1391
146 252341/ت48745 ک 19/12/1391
147 252319/ت47408 ک 19/12/1391
148 252554/ت46736 هـ 19/12/1391
149 252303/ت48591 ک 19/12/1391
150 252329/ت33786 ک 19/12/1391
151 252315/ت47280 ک 19/12/1391
152 252324/ت48751 ک 19/12/1391
153 205073/47676 17/10/1390
154 214237/ت47712 هـ 03/11/1390
155 257623/40556 23/12/1390
156 258934/ت47864 هـ 25/12/1390
157 258469/46783 هـ 25/12/1390
158 251016/ت46981 هـ 28/12/1390
159 258455/ت47138 هـ 28/12/1390
160 31638/ت47503 ک 20/02/1391
161 137130/47336 10/07/1390
162 163285/42194 17/08/1390
163 22421/46515 04/02/1390
164 245958/ت48480 هـ 12/12/1391
165 246156/ت48528 هـ 12/12/1391
166 246023/ت48480 هـ 12/12/1391
167 245957/ت48480 هـ 12/12/1391
168 246042/ت48480 هـ 12/12/1391
169 252380/ت48480 هـ 19/12/1391
170 160938/47425 11/08/1390
171 160852/47395 11/08/1390
172 148992/47357 26/07/1390
173 137133/47338 10/07/1390
174 137132/47292 10/07/1390
175 137131/47286 10/07/1390
176 137129/47335 10/07/1390
177 127415/47245 26/06/1390
178 127714/47249 26/06/1390
179 127718/47259 26/06/1390
180 127705/47271 26/06/1390
181 125688/47256 22/06/1390
182 131968/47276 03/07/1390
183 94103/47008 08/05/1390
184 95561/46962 09/05/1390
185 95559/46978 09/05/1390
186 144921/47349 21/07/1390
187 119330/47231 13/06/1390
188 79092/46856 15/04/1390
189 79114/46846 15/04/1390
190 65154/46780 28/03/1390
191 65149/46788 28/03/1390
192 70357/46770 04/04/1390
193 79250/46781 15/04/1390
194 202956/ت46513 هـ 17/10/1391
195 61814/ت47780 هـ 03/04/1391
196 245967/ت48389 ک 12/12/1391
197 245934/ت48777 ک 12/12/1391
198 221627/ت46612 ک 12/11/1390
199 115016/47200 06/06/1390
200 95560/47032 09/05/1390
201 58188/46752 18/03/1390
202 58150/46743 18/03/1390
203 58139/46744 18/03/1390
204 51905/46669 08/03/1390
205 51901/46668 08/03/1390
206 93456/ت45718 هـ 11/05/1391
207 246001/ت43505 هـ 12/12/1391
208 245993/ت48538 هـ 12/12/1391
209 247437/ت48068 هـ 13/12/1391
210 259870/ت43505 هـ 26/12/1391
211 192204/47423 30/09/1390
212 131941/47285 03/07/1390
213 134694/46454 06/07/1390
214 109761/45736 29/05/1390
215 114594/47090 06/06/1390
216 114631/ت45777 ک 06/06/1390
217 78976/46792 15/04/1390
218 68426/ت46053 هـ 01/04/1390
219 74667/46287 08/04/1390
220 125901/ت46135 ک 22/06/1390
221 55341/44518 11/03/1390
222 262766/ت48459 هـ 29/12/1391

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19894
تاریخ تصویب :
1392/3/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :