جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 589
چهارشنبه،12 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19902 آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور
شماره82423/ت49151هـ 9/4/1392
وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 29/2/1392 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب 1390 ـ ، آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور
ماده1ـ اصطلاحات زیر در این آئین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب 1390.
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ج ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌ها که به موجب قانون و این آئین‌نامه توسط معاونت راه‌اندازی و مدیریت می‌شود.
ماده2ـ اشخاص زیر مشمول این آئین‌نامه می‌باشند:
الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نو‌سازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی موضوع مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب ـ واحد‌های زیر‌نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر‌نظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان.
ج ‌ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا.
د ‌ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر‌عهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.
ماده3ـ اشخاص موضوع ماده (2) مکلفند قرار‌داد‌های زیر را در پایگاه وارد نمایند:
الف ـ قرار‌داد‌های مربوط به معاملات متوسط موضوع جزء (2) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات.
ب ـ قرار‌داد‌های مربوط به معاملات بزرگ موضوع جزء (3) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات.
ج ـ قرار‌داد معاملاتی که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بهاء و مذاکره با رعایت اجزاء (1) و (2) همین بند منعقد می‌گردد.
تبصره ـ قرار‌داد‌های زیر از شمول این حکم مستثنی می‌باشند:
الف ـ قرار‌داد‌هایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد به تشخیص کار‌گروهی مرکب از وزیر کشور به عنوان دبیر و وزرای دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، اطلاعات و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوط حسب مورد.
ب ـ قرار‌داد‌هایی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد.
ج ـ قرار‌داد‌های محرمانه به تشخیص کار‌گروهی مرکب از یکی از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان دبیر، معاونین وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون دستگاه مربوط حسب مورد.
د ـ قرار‌داد‌های بیمه‌ای از طرف شرکت‌های بیمه‌گر دولتی.
هـ ـ قرار‌داد‌های جذب سپرده و اعطای تسهیلات غیر‌معاملاتی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری.
ماده4 ـ دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نمایند:
الف ـ مطابق ضوابط و دستور‌العمل‌هایی که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد، قرار‌داد‌ها را ثبت و اطلاع‌رسانی کنند.
ب ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مکلف است اطمینان حاصل نماید که متن قرار‌داد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره که از سوی دستگاه متبوع منعقد شده و همچنین اسناد و ضمایم آنها و هر‌گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرار‌داد پیش از موعد و تغییرات آنها و نیز کلیه پرداخت‌ها در پایگاه، ثبت و اطلاع‌رسانی شده است.
ج ـ هر‌گونه دریافت و پرداخت بابت قرار‌داد‌های مشمول قانون، منوط به اطمینان مسئولان مربوط از ثبت قرار‌داد‌ و ضمایم آن در پایگاه می‌باشد.
د ـ اطلاعات قرار‌داد‌های مذکور در ماده (3) این آئین‌نامه باید ظرف دو هفته از تاریخ عقد قرار‌داد در پایگاه ثبت گردد. مسئولیت ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات با بالاترین مقام مالی دستگاه می‌باشد.
هـ ـ شرایط و امکانات لازم را برای آموزش کارکنان ذی‌ربط و دستگاه‌های زیر مجموعه خود جهت بهره‌برداری از پایگاه فراهم کند.
ماده4ـ وظایف و اختیارات معاونت به شرح زیر است:
الف ـ ایجاد و راه‌اندازی پایگاه: پایگاه در محیط وب ظرف یک‌سال و با سرعت مناسب ایجاد و راه‌اندازی می‌گردد، به نحوی که کلیه اشخاص موضوع ماده (2) این آئین‌نامه برای ثبت و بازیافت اطلاعات قرار‌داد‌ها به آن دسترسی داشته و برای عموم مردم نیز قابل دسترسی باشد.
ب ـ مـدیریت و راهبـری پایگاه: اداره و نـظارت بر امور پایگـاه به نـحوی که دسترسی به پایگاه به طور مستمر امکان‌پذیر باشد و صیانت لازم از اطلاعات پایگاه به عمل آید.
ج ـ آموزش: ایجاد شرایط و امکانات لازم برای آموزش بهره‌برداران از پایگاه.
د ـ پاسخگویی به اشکالات و سؤالات کاربران: ایجاد شرایط و امکانات لازم برای پاسخگویی به اشکالات و سؤالات کاربردی و فنی کاربران.
ماده5 ـ نحوه و میزان دسترسی افراد به اطلاعات قرار‌داد‌ها به شرح زیر است:
الف ـ دسترسی عموم مردم: عموم مردم، حسب مورد و سطح دسترسی می‌توانند به اطلاعات قرار‌داد‌های ثبت شده در پایگاه دسترسی داشته باشند.
ب ـ دستگاهها: دستگاهها علاوه بر دسترسی به اقلام اطلاعاتی، قرار‌داد‌های ثبت شده در پایگاه و اسناد قرار‌داد‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تهیه گزارش از وضعیت‌ قرار‌داد‌های مربوط به خود و دستگاههای زیر‌مجموعه اقدام نمایند.
ماده6 ـ پس از اعلام راه‌اندازی پایگاه توسط معاونت، آئین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی قرار‌داد‌هـا موضـوع تصـویب‌نامه شماره 52855/ت39038 هـ ـ مـورخ 11/4/1387 لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد‌رضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19902
تاریخ تصویب :
1392/2/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :