جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

سال شصت و نه شماره 19910
رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 بند پ ماده2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 13/11/1388

11/4/1392
تاریخ دادنامه: 20/3/1392 شماره دادنامه: 195 کلاسه پرونده: 89/386
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا امیری فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 13/11/1388
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 13/11/1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً، این جانب خواهان دعوا به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات مصوب 13/11/1388 آورده است که «ساختمانهای مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد رأی بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر مترمربع P 50 از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد.» حال آن که ماده مذکور برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 848 ـ 20/12/1387 است و غیر از اینها قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی و میزان حریم آن را مشخص کرده است. لذا تعیین جریمه توسط شورای شهر به شرحی که فوقاً اشاره شد خلاف نص صریح ماده 100 قانون شهرداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 848 بوده و از اختیارات شورای شهر خارج است. لذا نظر به این که تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 13/11/1388 خلاف قانون است، ابطال آن مورد استدعاست.»
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/1797ـ23/8/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:
«این جانب محمدرضا امیری فر از شورای شهر خرم‌آباد مبنی بر لغو بند 4 مصوبه 196 در مورد تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان در موضوع مشابه شهرداری اردبیل و ابطال آن مصوبه به شماره دادنامه 848، فرمانداری خرم‌آباد برای سرپوش نهادن به اعتراضات مردمی، جریمه 50 برابری را برای متقاضیان سال گذشته به 25 برابری کاهش داده است. لازم به ذکر است که جریمه 25 برابری قیمت منطقه‌ای برای هر مترمربع یک ساختمان با زیر بنای 200 متر در هر طبقه و 5 طبقه مسکونی چیزی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود که در این شرایط رکودی از عهده سازندگان مسکن به هیچ وجه بر نمی‌آید. علی ای حال با عنایت به موضوع مشابه شهرداری اردبیل و اذعان مسؤولین شهری خرم‌آباد به اقدام اشتباه خود و کسر P 50 به P 25 و نیز با عنایت به عدم تعمیم قانون به ماسبق، مستدعی است در جهت ابطال مصوبه مذکور تسریع فرموده و ظلم آشکار نسبت به شهر محروم خرم‌آباد را برطرف فرمایید. »
متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801088 ـ 29/9/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب را درخواست کرده و توضیح داده است که:
«در خصوص خواسته تقاضای ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نظر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته مشابه با این جانب به شماره دادنامه 848 ـ 20/12/1387 با موضوع ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل، که اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که در رأی فوق دریافت عوارض ارزش افزوده از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات محسوب نشده و این اقدام با اختیارات تفویض به شورای اسلامی شهر اردبیل منافات داشته است.
لذا با عنایت به رأی فوق‌الذکر که مشابه خواسته این جانب بوده و رأی اصداری مبنی بر ابطال مصوبه است، خواهشمند است با ملحوظ نظر قرار دادن رأی فوق و لحاظ ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی می‌داند، نسبت به تسری آن در خصوص حکم صادر شده نسبت به خواسته این جانب، دستورات شایسته و مقتضی را معمول فرمایید.»
ماده 2 عوارض زیربنا و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمانی
«پ ـ نحوه محاسبه عوارض زیر بنا
1ـ عوارض زیربنا ساختمانهای مسکونی تک واحدی به شرح ذیل است:نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19910
تاریخ تصویب :
1392/3/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :