جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 594
شنبه،22 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19910 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح موضعی در حریم شهر چهارباغ
شماره300/21038 27/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح موضعی در حریم شهر چهارباغ
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران ، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/2/1392 خود با توجه به اینکه در وضع موجود سطح قابل توجهی از حریم شهر چهارباغ را مجموعه‌های مسکونی و مجتمع‌های کارگاهی تشکیل می‌دهند (بیش از 1200 هکتار) و با توجه به ضرورت اعمال مدیریت واحد و نظام‌مند نمودن ساخت و سازها و امکان کنترل میزان توسعه آنها در حریم شهر توسط شهرداری (به استناد مفاد ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384) ضرورت تهیه طرح موضعی ساماندهی سکونتگاههای فوق را در چارچوب ضوابط حریم (ابلاغی در مدارک طرح جامع) مورد تصویب قرار داده و مقرر نمود طرح مذکور توسط اداره کل راه و شهرسازی البرز و با همکاری استانداری البرز و شهرداری چهارباغ ظرف مدت 6 ماه تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز و کنترل توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
ضمناً وزارت کشور موظف گردید پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به لغو کد آبادی‌های واقع در حریم شهر چهارباغ اقدام نماید.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19910
تاریخ تصویب :
1392/2/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :