جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 593
چهارشنبه،19 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19908 تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال 1392 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
شماره52572/ت49051ک 5/3/1392
تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال 1392 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند:
بودجه سال 1392 سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 4/3/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


بودجه پیشنهادی سازمان‌های مناطق آزاد
سال 1392

قسمت اول ـ ماده واحده و بندهای بودجه

تصویب‌نامه بودجه سال 1392 سازمان‌های مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو
ماده واحده ـ به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد بندهای این تصویب‌نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم این تصویب‌نامه و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت‌ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم این تصویب‌نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع، تأمین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله با دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نمایند.
در ایـن تصویب‌نامه از این پـس واژه‌های زیر بجای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:
سازمان‌ها: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
مناطق: مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
بند1ـ
1ـ1ـ کالای همراه مسـافر براسـاس بند ب مـاده 2 تصویـب‌نامه شمـاره 18808/ت28574هـ مورخ 10/4/1382 به میزان مندرج در ردیف 11000 بودجه (به جز 5 قلم کالای حجیم) خواهد بود.
2ـ1ـ تصویب‌نامه شماره 156994/ت47257هـ مورخ 26/9/1390 در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد عمل می‌باشد. سازمان‌ها موظفند براساس دستورالعمل و روش اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن نسبت به وصول عوارض واردات کالا اقدام و در ردیف 11500 درآمد حاصل از عوارض واردات کالا ثبت نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط، براساس سهمیه تعیین شده توسط دبیرخانه اقدام نماید.
3ـ1ـ سازمان‌ها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای تجاری و مسافری خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.
4ـ1ـ دبیرخانه مجاز است به منظور جذب بهینه و کامل سهمیه کالای تجاری در صورت نیاز همانند سالهای قبل سهمیه برخی از سازمان‌ها را به سازمان‌هایی که توانایی جذب بالاتری دارند تخصیص دهد. سازمان یاد شده درآمد حاصله را پس از کسر هزینه جذب (درصد این هزینه با توافق دبیرخانه تعیین می‌شود) به منطقه صاحب سهمیه پرداخت می‌نماید.
بند2ـ
1ـ2ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط سازمان‌ها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
2ـ2ـ دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد مجاز است با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر مقررات ذیربط به منظور ایجاد وحدت رویه در عملیات سازمان‌های مناطق و فراهم‌آوردن زمینه تجمیع و ارائه گزارش‌های لازم به مجمع عمومی، نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم و ابلاغ آن به سازمان‌های مناطق اقدام نماید.
سازمان‌های مناطق آزاد موظف به رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه خواهند بود.
بند3ـ
به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود در اجرای بند (خ) آئین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از شروع فعالیت‌های بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت‌هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی‌نمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره‌برداری (اعم از ایرانی یا خارجی) نرسند، در سال 1392 جلوگیری به عمل آورند.
بند4ـ
سازمان‌ها موظفند از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می‌گردد، معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض اخذ نمایند.
بند5 ـ
در اجرای بند (ت) ماده (2) آئین‌نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سازمان‌های مناطق موظفند از اشخاصی که در سال 1392 به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می‌شوند به هنگام خروج معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.
بند6 ـ
به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای برنامه‌های توسعه شهری، ایجاد تأسیسات زیربنائی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارک‌ها و پارکینگ‌های عمومی، اجرای طرح‌های هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه، با تصویب هیأت مدیره، تا سقف هفت در هزار بهای آن‌ها دریافت نمایند.
بند7ـ
به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اجازه داده می‌شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می‌یابد.
بند8 ـ
به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود طبق بند (ز) تبصره (2) مربوط به ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، یک درصد از محل وصولی عوارض ورود و صدور کالاها و مسافر خود را به نهادهای حمایتی از محرومین و نیازمندان بومی منطقه اختصاص و براساس دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه اقدام نمایند.
بند9ـ
سازمان‌ها مجازند از کلیه قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری (ساختمانی، حمل و نقل، خدمات، انبارداری) که محل اجرای آن در مناطق یادشده قرار دارد معادل (5/0 درصد) سقف قرارداد و افزایش‌های موضوع ماده (29) شرایط عمومی پیمان و تعدیل و تفاوت قیمت مصالح پرداختی به آنان بعنوان عوارض وصول و به حسابهای مربوطه واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر می‌باشد.
کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق آزاد موظفند در صورت اعلام سازمان‌های ذیربط یا تفاهم‌نامه فیمابین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرف‌های قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب‌های معرفی شده واریز نمایند.
بند10ـ
به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اجازه داده می‌شود براساس بند 5 دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 65648/ت119ک مورخ 1/12/1373 وزرای عضو شورای‌عالی) علاوه بر موارد لحاظ شده از فضاهای غیر مسقف متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده منطقه نیز عوارض پذیره را دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.
بند11ـ
به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود برای هر مورد نقل و انتقال خودروهای پلاک‌گذاری شده در منطقه به میزان نه در ده هزار قیمت کارشناسی خودرو و حداقل تا سقف یکصد هزار ریال عوارض نقل و انتقال دریافت نمایند. همچنین سازمان می‌تواند نسبت به دریافت هزینه خدمات ارائه شده از جمله نصب پلاک و بازدید فنی با تصویب هیئت مدیره اقدام نمایند.
بند12ـ
سازمان‌های مناطق آزاد مجازند هزینه‌های هرگونه خدمات ارائه شده از جمله خدمات رفاهی، ورزشی، بهداشتی، آموزشی را با تصویب هیئت مدیره دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.
بند13ـ
به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان‌ها، به هیأت مدیره سازمان‌های مذکور، اجازه داده می‌شود در قالب ضوابط طرح کارانه که توسط دبیرخانه شورا تدوین و ابلاغ می‌شود و حداکثر تا بیست و پنج صدم درصد (25/0%) درآمد تحقق یافته خود را تا سقف دویست میلیون تومان برای هر منطقه با تصویب هیئت مدیره آن منطقه از محل اعتبار مصوب ردیف‌های فرعی مربوط ذیل ردیف‌های 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های سازمان‌ها داشته‌اند، پرداخت نمایند.
بند14ـ
هزینه‌های اداره امور دبیرخانه به تشخیص دبیر شورای مذکور و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمان‌ها موضوع ردیف 40100 تأمین و پرداخت می‌گردد.
سازمان‌ها موظفند صرف نظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند.
بند15ـ
به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف 40200 برای عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی همجوار و مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه، در قالب موافقت‌نامه‌ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان‌ها مبادله می‌شود هزینه نمایند.
تبصره ـ سازمان‌های مناطق آزاد به نسبت وصول درآمدهای خود هزینه‌های ردیف مذکور را به گیرندگان کمک پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینه‌های قطعی در حساب‌های خود منظور می‌نمایند.
بند16ـ
هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه‌ای هر یک از سازمان‌ها مندرج در قسمت دوم این تصویب‌نامه به شرح ذیل مجاز است:
اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان (10 درصد) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیرخانه، مشروط بر این که در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود، قابل تغییر است.
بند17ـ
1ـ17ـ با توجه به ممنوعیت پرداخت‌های بلاعوض از سوی سازمان‌ها به شرکت‌های تابعه و وابسته، پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینه‌های جاری یا کمک بلاعوض به این شرکت‌ها براساس مصوبه کارگروه کاهش تصدی‌گری دبیرخانه و منوط به اخذ موافقت کتبی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است.
2ـ17ـ در اجرای بندهای بودجه سنوات قبل، سازمان‌ها مکلف‌اند نسبت به اجرای کامل تصمیمات کارگروه کاهش تصدی‌گری دبیرخانه درخصوص تعیین تکلیف شرکتهای تابعه و وابسته مبنی بر ادغام، انحلال، واگذاری و یا ادامه فعالیت شرکت‌ها اقدام قانونی لازم را بعمل آورده و گزارش نهایی اقدامات را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. تصمیمات اتخاذ شده توسط آن کارگروه، مبنای اقدام سازمان‌ها می‌باشد و ادامه فعالیت شرکتهایی که به موجب تصمیم کارگروه مشمول ادغام، انحلال و یا واگذاری می‌باشند از تاریخ تعیین شده مجاز نخواهد بود.
بند18ـ
1ـ 18ـ صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمان‌ها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است.
2ـ 18ـ فعالیت و خدمات سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی فراهم نمی‌باشد، باید محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب سرمایه‌گذاران مربوط باشد.
بند19ـ
به کارگیری نیروی انسانی جدید در سال 1392 در چهارچوب ساختار سازمانی تدوین و ابلاغ شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و حداکثر تا سقف تعداد تعیین شده و اعتبار مصوب در قسمت چهارم (وضعیت پرسنلی سازمان‌ها) این تصویب‌نامه، و شرایط تعیین شده صرفاً از طریق جایگزینی امکان‌پذیر خواهد بود.
بند20ـ
به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال 1392 مناطق آزاد کشور به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج در هزار هزینه‌های جاری خود را حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از محل صرفه‌جویی در سایر ردیف‌های موضوع این بند، مشروط به آنکه سرجمع هزینه‌های جاری افزایش نیابد، برحسب نیاز به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خارج از ضوابط و مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی به استثنای ردیف‌های (21100 و 21200) هزینه نمایند. سازمان‌ها موظفند فهرست کامل این گونه هزینه‌ها را همراه با تصویر صورتجلسات هیأت مدیره به دبیرخانه ارسال نمایند.
بند21ـ
اجرای طرح‌های عمرانی منظور در ردیف 94100 قسمت دوم این تصویب‌نامه توسط سازمان‌ها در سال 1392 صرفاً در قالب اعتبارات طرح‌های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم این تصویب‌نامه، متناسب با درآمدهای وصولی و با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد:
1ـ21ـ سازمان‌ها موظفند قبل از اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی موافقت‌نامه شرح عملیات آن را حداکثر یک ماه پس از تصویب بودجه سالانه با دبیرخانه مبادله و پس از تصویب کلیات آن توسط دبیرخانه، متناسب با دسترسی به منابع پیش‌بینی شده اجرا نمایند پرداخت هرگونه وجهی بابت طرح‌های عمرانی بدون مبادله موافقت‌نامه مجاز نمی‌باشد.
2ـ21ـ شروع طرح‌های پیش‌بینی شده در بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منوط به تحقق درآمدها و با رعایت اولویت‌بندی طرح‌ها خواهد بود.
3ـ21ـ در صورتی که بودجه سال 1393 سازمانها تا پایان سال 1392 به تصویب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نرسد، سازمان‌ها مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال 1392 خود را تا پایان چهارماهه ابتدای سال 1393 به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها، به مورد اجرا بگذارند.
4ـ21ـ به منظور تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی، به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرح‌های عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره هر یک از سازمان‌ها، خارج از ضوابط و مقررات قانونی در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مربوطه تا سقف پنج میلیارد ریال هزینه نمایند. سازمان‌ها موظف‌اند فهرست کامل این گونه هزینه‌ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیأت مدیره به تفکیک هر یک از طرح‌های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال 1393 خود به دبیرخانه ارسال نمایند.
5 ـ21ـ نظر به این که سازمان‌ها موظفند طرح‌های عمرانی جدید خود را قبل از درج در بودجه سنواتی از نظر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی به تصویب کارگروه طرح‌های عمرانی برسانند لذا، به منظور تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی اجرای طرح‌ها به این سازمان‌ها اجازه داده می‌شود نهایتاً تا سقف 1درصد سرجمع اعتبارات طرح‌های عمرانی مصوب سال جاری خود را با هماهنگی شورای پژوهشی دبیرخانه برای تهیه طرح‌های توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین گزارشات لازم هزینه نمایند.
6 ـ21ـ افزایش اعتبارات هر یک از طرح‌های عمرانی بودجه سال 1392 هر یک از سازمان‌ها حداکثر تا میزان (15درصد) از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی (ردیف 94100) با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیأت مدیره سازمان و پس از موافقت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی سازمان‌ها با رعایت سقف مذکور در بند23 این تصویب‌نامه تغییری حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
7ـ21ـ آن دسته از طرح‌هائی که در سال‌های گذشته شروع شده و برای آن‌ها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه مبادله شده است و تغییری در ماهیت آن‌ها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.
بند22ـ
به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود جهت اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسه‌سازی، احداث‌خانه‌های بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط‌شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آن‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های عمران شهری و روستایی با شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت تأمین منابع مشارکت نمایند. بدین منظور سازمان‌ها می‌توانند با تنظیم و مبادله موافقت‌نامه داخلی با شوراها، براساس ضوابط مربوطه ضمن اعمال نظارت عالیه بر اجرای پروژه‌ها، در پایان هر شش ماه گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به دبیرخانه اعلام نمایند. بدیهی است سقف اعتباری این موافقت‌نامه‌ها نمی‌تواند از سقف اعتبار ردیف‌های مصوب مربوط در بودجه سالیانه سازمان (فصل 3010000، فصل 3030000، فصل 3070000، فصل 4020000) تجاوز نماید.
بند23ـ
در راستای سیاست‌های واگذاری امور به بخش خصوصی، سازمان‌ها موظفند طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خود را با رعایت مقررات به بخش خصوصی واگذار نمایند.
در مورد آن دسته از طرحهای زیربنایی و سرمایه‌گذاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی به هیچ نحوی وجود ندارد، سازمان‌ها فقط در صورت اخذ مجوز از شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در آن‌ها اقدام نمایند.
سازمان‌ها موظفند این گونه طرح‌ها را حداکثر پس از گذشت سه سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذاری نمایند.
بند24ـ
سازمان‌ها مکلفند کلیه امور و طرح‌های مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی خود را با هماهنگی دبیرخانه شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ردیف4100000) موافقت نامه‌های شرح عملیات را با دبیرخانه مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرح‌های مزبور را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ارایه نمایند.
بند25ـ
سازمان‌ها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بودجه جاری و سرمایه‌ای و همچنین عملکرد مالی و عملیاتی کلیه طرح‌های عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه‌های متبادله مربوطه و در قالب فرم‌های ابلاغی دبیرخانه تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
بند26ـ
به سازمان‌های مناطق آزادی که بخشی از محدوده آنها در داخل شهر‌ها قرار گرفته است اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف طرحهای عمرانی و خدمات شهری (ردیف‌های 3060702، 3060502، 3060301، 3060302، 3060601، 3060705، 20200) در قالب بودجه مصوب طی تفاهم نامه‌ای با تعیین پروژه‌های مشخص در اختیار دستگاه‌های اجرایی مستقر در آن شهر قرار دهد. دستگاههای اجرایی یاد شده موظفند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به اجرای پروژه‌ها اقدام و گزارش عملکرد فیزیکی و مالی پروژه‌های مورد اجراء را به تأیید سازمان منطقه آزاد برساند.
بند27ـ
سازمان‌ها موظف‌اند، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید خود را از لحاظ توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی بر‌اساس دستور‌العملی که از سوی دبیرخانه تدوین و ابلاغ می‌شود تنظیم و سپس در بودجه سال آینده لحاظ نمایند.
بند28ـ
اعتبار طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی بنیادی و کاربردی مرتبط سازمان‌ها ذیل برنامه ردیف 3109800 و همچنین ذیل فصل ردیف 3130000، قسمت سوم این تصویب‌نامه و مطالعات و پژوهش‌های مورد نظر از محل سایر ردیف‌ها با عنوان تحقیق و بررسی در زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه و مسائل زیست محیطی با اولویت طرح‌های توسعه صادرات و ترانزیت طبق دستور‌العمل علمی پژوهشی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پس از تأیید دبیرخانه قابل مصرف می‌باشد. جزئیات پروژه‌های طرح‌های مزبور باید در موافقت‌نامه شرح عملیات که با دبیرخانه مبادله خواهد شد به‌طور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات (در صورتی که یک ساله باشند) تا پایان سال 1392 به دبیرخانه و اعضای شورای هماهنگی مناطق آزاد ارائه خواهد شد.
بند29ـ
1ـ29ـ به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی طبق مقررات تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف‌های 84100 و 85100 از مؤسسات اعتباری، پولی و مالی داخلی و خارجی تسهیلات مالی دریافت نمایند.
2ـ29ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس و در قالب تصویب‌نامه بودجه سالانه و روش‌های متداول تأمین مالی صورت خواهد گرفت.
بند30ـ
اعتبار ردیف‌های 85100 و 86100 صرف ایجاد زیرساخت مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، فن‌آوری اطلاعات، راه، بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، گردشگری خواهد شد.
بند31ـ
به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به منظور جلب و گسترش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرح‌های مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف‌های 95100 و 96200 قسمت دوم این تصویب‌نامه و ردیف‌های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان، ترانزیت، گردشگری، آموزش و فناوری اطلاعات با اولویت صادرات و ترانزیت تا سقف (33 درصد) با تصویب هیئت‌مدیره منطقه با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند.
در موارد خاص که نیاز به سرمایه‌گذاری سازمان بیش از درصد مذکور بوده یا نیاز به مدیریت امر باشد پیشنهاد سرمایه‌گذاری پس از تصویب در هیئت‌مدیره هریک از سازمان‌ها صرفاً با اخذ موافقت دبیرخانه امکان پذیر است.
سازمان‌ها موظفند سهم خود در مشارکت‌های موضوع این بند را پس از عملیاتی شدن پروژه‌ها با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واگذار نمایند.
بند32ـ
اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان منطقه آزاد قشم از بودجه عمومی مندرج در بودجه سال 1392 کل کشور در ردیف 86100 این تصویب‌نامه منظور گردیده است طبـق ضوابط مربوط بـه بودجه طرح‌های تمـلک دارایی کل کشور قابل هزینه خواهد بود.
بند33ـ
به سازمان منطقه آزاد اروند اجازه داده می‌شود برای رفع مشکلات پرواز‌های فرودگاه آن منطقه ناشی از گرد و غبار و امکان فعالیت شرکتهای هواپیمایی و افزایش تعداد پرواز‌ها در فرودگاه آبادان (معادل 50% اعتبار مورد نیاز خرید دستگاه) حداکثر تا سقف سی میلیارد ریال از ردیف 4090901 بودجه سال 1392 برای خرید و نصب یک دستگاه ILS در اختیار شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور قرار دهد تا این شرکت با مشارکت در تأمین بقیه اعتبار مورد نیاز و بر‌اساس ضوابط و مقررات مربوطه و نیز تفاهم‌نامه منعقده با سازمان منطقه اقدام نماید.
بند34ـ
سازمان‌ها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سال‌های 91ـ90 شرکت‌های تابعه و وابسته را در مهلت مقرر به دبیرخانه ارائه نمایند.
بند35ـ
نمایندگان سازمان‌ها موظفند در مجامع عمومی شرکت‌های تابعه، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند. سازمان‌ها همچنین موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکت‌های وابسته نیز، در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند.
بند36ـ
دبیرخانه موظف است دستور‌العمل بودجه پیشنهادی سال 1393 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را تهیه و تنظیم و به سازمان‌های مذکور ابلاغ نماید. در خصوص اعتباراتی که از محل بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردند رعایت مفاد بخشنامه بودجه کل کشور الزامی است.
سازمان مکلفند بودجه پیشنهادی سال 1393 خود را بر‌اساس مفاد دستور‌العمل ابلاغی حداکثر تا پانزدهم آذر ماه سال 1392 (15/9/1392) تنظیم و به دبیر‌خانه ارسال دارند، دبیرخانه مکلف است پس از بررسی بودجه‌های پیشنهادی نسبت به تنظیم بودجه نهایی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، حداکثر تا بهمن ماه سال 1392 اقدام و جهت تصویب به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نماید و شورای مزبور نیز به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ترتیبی اتخاذ می‌نماید که حداکثر تا پایان اسفند سال 1392 بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تصویب و ابلاغ گردد.
بند37ـ
بودجه اصلاحی هریک از سازمان‌ها، همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیر‌عامل و تصویب هیأت مدیره حداکثر تا 15 آبان سال 1392 به دبیرخانه ارسال تا پس از بررسی، در صورت ضرورت بودجه اصلاحی پیشنهادی جهت تصویب نهایی به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
بند38ـ
مصوبات هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نباید با مفاد این تصویب‌نامه مغایر باشند.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19908
تاریخ تصویب :
1392/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :