جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 595
دوشنبه،24 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19912 تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهرستان صدوق در استان یزد به اشکذر
شماره91159/ت47932ک 19/4/1392
تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهرستان صدوق در استان یزد به اشکذر
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 20/3/1392 بنا به پیشنهاد شماره 187752/42/4/1 مورخ 2/12/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء «د» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
نام شهرستان صدوق در استان یزد به اشکذر تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 11/4/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19912
تاریخ تصویب :
1392/4/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :