جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 595
دوشنبه،24 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19912 آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
شماره90836/ت48793هـ 18/4/1392
آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/4/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1391ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319هـ مورخ 6/8/1391 با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ می‌شود:
1ـ در ماده (2)، عبارتهای «طی پنج سال اخیر» و «از تاریخ 25/6/1391 تا 24/6/1396» به ترتیب جایگزین عبارتهای «از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390» و «در سال 1391» می‌شود.
2ـ در تبصره‌های (2) و (3) ماده (2)، عبارتهای «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال 1391» و «سال 1392» می‌شود.
3ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (2) الحاق می‌شود:
تبصره4ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.
4ـ در بند «الف» ماده (10)، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبنای» حذف می‌شود.
5 ـ در ماده (11)، عبارت «ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1391ـ» جایگزین عبارت «بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور» و عبارت «بدون رعایت مواد (156) و (157) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب 1380ـ » بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19912
تاریخ تصویب :
1392/2/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :