جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 595
دوشنبه،24 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19912 آیین‌نامه بانکداری دولتی
شماره91964/ت43605هـ 19/4/1392
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه بانکداری دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه بانکداری دولتی

ماده1ـ تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره1ـ آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره2ـ بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می‌باشند.
ماده2ـ تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداریها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره ـ افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابع شهرداریها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد) فقط از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده3ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند.
ماده4ـ بانکها و مؤسسات اعتباری نمی‌توانند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نمایند.
ماده5 ـ جایگزینی حساب‌های موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ‌شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می‌گیرد.
ماده6 ـ تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه می‌باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده7ـ مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19912
تاریخ تصویب :
1392/4/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :