جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 595
دوشنبه،24 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19912 اصلاح اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر
شماره90875/ت48593هـ 18/4/1392
اصلاح اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر

وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/4/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/47553 مورخ 1/8/1391 وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (2) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) ـ مصوب 1388ـ تصویب نمود:
اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر، موضوع تصویب‌نامه شماره 85322/ت35464هـ مورخ 29/5/1387 و اصلاحات بعدی آن، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 192020/ت41428هـ مورخ 23/10/1387 و شماره 151240/ت43461هـ مورخ 29/7/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در اساسنامه یاد شده و اصلاحات بعدی آن عبارت «حرمهای مطهر» جایگزین عبارت «حرمین مطهر» و عبارت «و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)» پس از عبارت «حضرت معصومه (س)» الحاق می‌شود.
2ـ در ماده (2)، عبارت «مصوب پیرامون» جایگزین عبارت «و پیرامون مصوب اطراف» می‌شود.
3ـ در ماده (5)، عبارت «یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیارد (10.000.000.000) ریال» و عبارت «و اصلاحیه آن ـ مصوب 1388ـ » پس از عبارت « ـ مصوب 1384ـ » الحاق می‌شود.
4ـ در بند «ث» ماده (6) عبارت «و کمک یارانه سود تسهیلات» پس از عبارت «اعطای تسهیلات» الحاق می‌شود.
5 ـ متن زیر به عنوان بند «چ» به ماده (6) الحاق می‌شود:
چ ـ ضمانت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب نوسازی بافتهای فرسوده واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
6 ـ در ماده (9) عبارت «هفت نفر» جایگزین عبارت «پنج نفر» و متون زیر به عنوان بندهای «ج» و «چ» به آن الحاق می‌شود:
ج ـ استاندار تهران
چ ـ استاندار فارس
7ـ در ماده (10) عبارت «پنج نفر» جایگزین عبارت «چهار نفر» می‌شود.
8 ـ متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (11) الحاق می‌شود:
د ـ تصـویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19912
تاریخ تصویب :
1392/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :