جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 599 یکشنبه،6 مرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19923
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر جدید پردیس

شماره300/24822 11/4/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر جدید پردیس
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
در اجـرای بـند (5) مـاده (4) قانون تأسـیس شورای عـالی شهرسـازی و معـماری ایران و ماده (42) آئـین‌نامه نحوه بررسی و تصـویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسـازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 27/3/1392 خود، موضوع احداث شهرک تماشا در خـارج از حریم شهر جدید پردیس را مورد بررسـی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1ـ آماده سازی و تأمین خدمات زیر‌بنایی و رو‌بنایی به عهده شهرک ساز بوده و مستلزم اخذ موافقت از آب منطقه‌ای استان، شرکت ملی گاز استان و شرکت توزیع برق استان برای تأمین آب و برق و گاز می‌باشد.
2ـ پس از طی مراحل مذکور و اخذ مجوز تأسیس از شرکت عمران شهر‌های جدید، طرح جامع شهرک مذکور تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی شهر‌سازی و معماری ارجاع خواهد شد.
3ـ اخذ نظریه سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص عدم تداخل با مناطق حفاظت شده صورت پذیرد.
4ـ اجرای بند‌های فوق ظرف مدت 10 روز انجام پذیرد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19923
تاریخ تصویب :
1392/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :