جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 599
یکشنبه،6 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19923 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه میاندوآب
شماره300/26131 17/4/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ناحیه میاندوآب
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی
در اجـرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی، طرح جامع ناحیه میاندوآب را در جلسه مورخ 27/3/1392 خود مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
طرح ناحیه میاندوآب شامل شهرستان‌های میاندوآب، بوکان، تکاب و شاهین دژ به تصویب رسید و مقرر گردید نقطه نظرات کمیته فنی شورای عالی اعمال و پس از کنترل توسط دبیر‌خانه شورای عالی ابلاغ گردد. ضمناً نظرات دستگاههای تخصصی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در امر توسعه و استقرار جمعیت و فعالیت جهت حفظ حیات دریاچه ارومیه اخذ و در طرح لحاظ گردد.
اسناد طرح ناحیه به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره4ـ تعیین اولویت استقرار عملکرد‌ها و خدمات
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمر‌بخش شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکار‌گیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
در اجـرای مـاده 42 آئیـن‌نامه نحـوه بررسی و تصـویب طرحـها مـصوب 12/10/1378 هیأت محـترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19923
تاریخ تصویب :
1392/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :