جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 599
یکشنبه،6 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19923 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بیرجند
شماره300/26180 17/4/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی بیرجند
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 6/3/1392 خود مغایرت اساسی بیرجند مربوط به تغییر کاربری اراضی به مساحت 9 هکتار از باغ و فضای سبز به مسکونی را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با کلیات آن موافقت و مقرر گردید طرح آماده سازی و تفکیک اراضی با حفظ باغ کار‌گشا و تأمین سرانه‌های مورد نیاز و فضای پارک محله‌ای تهیه و پس از کنتـرل و تأیید دبیر‌خانه شورای عالی ابلاغ گردد. ضمناً معادل سرانه مسکونی شکل گرفته از سرانه مسکونی اراضی 400 هکتاری پادگان کسر و به فضای سبز تبدیل گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19923
تاریخ تصویب :
1392/3/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی
موضوع :