جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 600
چهارشنبه،9 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19925
الحاق محدوده‌ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
شماره101043/ت48795ک 2/5/1392
الحاق محدوده‌ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مـصوب 1384ـ و با رعایت تـصویب‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند:
محدوده‌ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به شرح نقشه پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، موضوع تصویب‌نامه شماره 127441/ت17829هـ مورخ 10/1/1376 الحاق می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/4/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
جهت دریافت نقشه به سایت روزنامه رسمی کشور مراجعه شود

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19925
تاریخ تصویب :
1392/4/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :