جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 600
چهارشنبه،9 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19925 اصلاح بند (1) تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1392
شماره101944/ت49072هـ 6/5/1392
اصلاح بند (1) تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1392

وزارت بهداشت، درمان و آم وزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/4/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
در قسمت (2) جزء ( الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 41438/ت49072هـ مورخ 24/2/1392، رقم (61.500) جایگزین رقم (61.000) و متن زیر به عنوان تبصره (3) به جزء (و) بند (1) الحاق می‌شود:
تبصره3ـ کلیه داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران در بخش دولتی توسط مرکز ارایه‌دهنده خدمت تأمین می‌گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و سایر موارد لازم به بیرون از مراکز را ندارند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19925
تاریخ تصویب :
1392/4/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت تعاون
موضوع :