جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 600
چهارشنبه،9 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19925 اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره101983/ت48933هـ 6/5/1392
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/4/1392 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 18983/ت48933هـ مورخ 3/2/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند (هـ) ماده (1) بعد از عبارت «قیمت واقعی که» عبارت «با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» اضافه می‌شود.
2ـ در تبصره ماده (19) بعد از عبارت «تعرفه‌های مصوب» عبارت «که با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19925
تاریخ تصویب :
1392/4/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت تعاون
موضوع :