جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 562 پنج‌شنبه،22 فروردین 1392

سال شصت و نه شماره 19835
اصلاح بخشی از بند 1ـ1 مصوبه مورخ 24/11/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز

شماره300/81668 27/12/1391
اصلاح بخشی از بند 1ـ1 مصوبه مورخ 24/11/1390 شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای
طرح تفصیلی تبریز
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مـاده (42) آئیـن‌نامه نحوه بررسی و تـصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/11/1391 خود بخشی از مصوبه مورخ 24/11/1390 خود درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع تبریز را به شرح ذیل اصلاح نمود:
در بند 1ـ1 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در انتهای خط سوم بند 1ـ1 عبارت «مشروط به اینکه هرگونه تغییر کاربری نسبت به کاربریهای آخرین طرح تفصیلی مصـوب در حاشـیه خیابان توانیر مـغایرت اساسی تلقی شده و می‌بایسـت به شـورای عالـی گـزارش گردد.» حـذف و عبـارت ذیـل جایـگزین آن می‌گردد.
«تغییـر تمامی کاربریها (بجز مسکونی و تجاری) در بدنه خیابان توانیر به عنوان مـغایرت اسـاسی تلقـی شده و می‌بایسـت به شـورای عالی شـهرسازی و مـعماری گزارش گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19835
تاریخ تصویب :
1391/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :