جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.




مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 607
یکشنبه،3 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19945 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر و چارچوب شرح خدمات آن
شماره300/33898 20/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه
برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر و چارچوب شرح خدمات آن
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
پیرو بند 2ـ3 مصوبه مورخ 15/12/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر تهیه طرح ویژه برای پهنه‌های تاریخی شهر شوشتر و تدوین شرح خدمات ویژه برای این طرح، این شورا با تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر در قالب طرح تفصیلی موافقت نمود و مقرر گردید شرح خدمات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دفتر طرحهای کالبدی تهیه و از طریق دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19945
تاریخ تصویب :
1392/5/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :