جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج
شماره300/33980 20/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی سنندج
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 31/4/1392 خود موضوع مغایرت سنندج مربوط اصلاح بند 8 مصوبه طرح جامع سنندج مورخ 7/5/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
در اجرای مواد 6 و 7 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با الحاق 3/49 هکتار اراضی موسوم به تعاونی مسکن تعمیرکاران به محدوده شهر با کاربری مسکونی، و تراکم ساختمانی 180% و حداکثر در چهار طبقه با اخذ فرم ج سبز به تعداد 920 نفر از اعضای تعاونی موافقت و مقرر نمود نقشه کاربری اراضی و جدول سرانه‌های پیشنهادی براساس طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها تهیه و پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
1392/4/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كردستان
موضوع :