جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

شماره ویژه نامه: 611
یکشنبه،17 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19956 تصویب‌نامه درخصوص تعیین بسته اجرایی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
شماره104605/ت48527هـ 10/5/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین بسته اجرایی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1392 بنا به پیشنهاد تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


بسته اجرایی تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
(1394 ـ 1390)
موضوع ماده 217 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
به دلیل نقش مؤثر و مهم آموزش عالی در رشد و توسعه کشور، همواره این نظام در برنامه‌های توسعه دارای جایگاه ویژه بوده است.
مهم‌ترین اهداف تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف):
ـ توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر خلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستی،
ـ اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور،
ـ تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزش‌های انسانی و اسلامی،
ـ تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور،
ـ ارتقـاء سطح دانش و مهارت‌های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه،
ـ حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی.
مأموریت‌های اصلی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری(عتف) مندرج در قانون تشکیل آن:
ـ ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری،
ـ حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش‌های مرتبط با فناوری‌های نوین براساس اولویت‌ها،
ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارآئی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاههای ذیربط،
ـ اتخاذ تدابیر لازم در خصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامه‌ریزی به منظور بومی کردن فناوریهای انتقال یافته به داخل کشور،
ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوری‌های تولیدشده در کشور،

ـ تمهید سازوکارهای لازم برای ایجاد هم‌سویی میان فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری،
ـ تقویت ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور،
ـ کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخشهای غیردولتی.
راهبردها:
راهبردهای مرتبط با توسعه آموزش عالی:
ـ تربیت نیروی انسانی متعهد، متدین، متخصص و ماهر متناسب با نیازهای کشور،
ـ ارتقای شاخصهای کیفی آموزش عالی،
ـ حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی وفناوری،
ـ ایجاد و توسعه رشته‌های دانشگاهی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری با اولویت نیاز بازار کار،
ـ گسترش شایستگی حرفه‌ای.
راهبردهای مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری:
ـ ارتقای کیفیت پژوهشی،
ـ ایجاد و گسترش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی،
ـ توسعه علمی، تولیدعلمی و تولید بومی با تأکید بر علوم انسانی،
ـ ایجاد بسترهای تعامل با مخاطب وخدمات‌رسانی تحت وب.
راهبردهای مرتبط با توسعه فرهنگی:
ـ ارتقای کیفی در حوزه دانش و مهارت مبتنی بر تربیت اسلامی،
ـ ایجاد و گسترش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی،
ـ توسعه علمی و تولید بومی با تأکید بر علوم انسانی.
راهبردهای مرتبط با استقرار نظام جامع ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی:
ـ‌ ایجاد ساختار مناسب از سطح کلان تا خرد نظام آموزش عالی به منظور مدیریت و راهبری فعالیت‌های ارزیابی و تضمین کیفیت،
ـ ارزیابی کیفیت عوامل دروندادی، فرایندی، بروندادی و پیامدی نظام آموزش عالی، آسیب‌شناسی آن و برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء کیفیت،
ـ توسعه آموزش و پژوهش در حوزه ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی.
سیاست‌ها:
سیاست‌های مرتبط با توسعه آموزش عالی:
ـ بازنگری برنامه‌های آموزشی و درسی در راستای تولید علم نافع و رفع نیازهای بخشهای مختلف جامعه،
ـ متناسب‌سازی پذیرش دانشجو در راستای نیازهای کشور؛
ـ افزایش توانمندیها و قابلیت‌های تخصصی و مهارتی دانش‌آموختگان،
ـ دانش افزایی وتوانمندسازی مستمر اعضای هیأت علمی در ابعاد تخصصی حرفه‌ای و معرفتی در چارچوب برنامه‌های توسعه علمی و اقتصادی کشور،
ـ دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم،
ـ ارتقای کمی و کیفی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی،
ـ توانمندسازی اعضای هیأت علمی و کارکنان،
ـ ارتقای منزلت و نگهداشت نخبگان و استعدادهای درخشان،
ـ توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی با توجه به مطالعات آمایش سرزمین،
ـ حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی،
ـ افزایش دانش ومهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی،کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفه‌ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفه‌ای
ـ ارتقاء منزلت، جذب و نگهداشت نخبگان.
سیاست‌های مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری:
ـ دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم،
ـ رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،
ـ کارآیی مأموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها در امر آموزش، پژوهش و فناوری،
ـ توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی با توجه به مطالعات آمایش سرزمین،
ـ توسعه قطب‌های علمی،
ـ گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی،
ـ توسعه، انتشار وانتقال علم و فناوری،
ـ تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارایه به بازار کار و مشتری مداری در عرصه فضای مجازی.
سیاست‌های مرتبط با توسعه فرهنگی:
ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت افزایی، خودباوری و تعلق ملی در بین دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان،
ـ نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی فرهنگی دانشجویی،
ـ تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی در دانشگاه‌ها
ـ تفکر تولیدی و دانش بنیان مبتنی بر ارزش‌های بومی در حوزه علوم انسانی.
سیاست‌های مرتبط با استقرار نظام جامع ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی:
ـ مدیریت و سازماندهی ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در سطح کلان نظام آموزش عالی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
ـ بکارگیری نتایج فعالیتهای ارزیابی در برنامه‌ریزی توسعه و بهبود کیفیت،
ـ انجام فعالیت‌های آموزشی در حوزه تضمین کیفیت،
ـ ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط جهت تأمین نیروی کارشناسی و تحقیقی لازم،
ـ انجام و حمایت از انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه تضمین کیفیت.
اهم سیاستها و مواد قانونی مندرج در قانون برنامه پنجم مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
ـ تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی،
ـ تحقق جنبش نرم‌افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای،
ـ ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی،
ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها وارزشهای دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی،
ـ تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی،
ـ گسترش کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی، توسعه قطبهای علمی، تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی،
ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی،
ـ ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی،
ـ برنامه‌ریزی برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی،
ـ گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی،
ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی،
ـ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور،
ـ گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری.
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، سیاستها و قانون برنامه پنجم، بسته اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شامل چهار بسته اجرایی فرعی می‌‌باشد که عبارتند از:
1ـ توسعه آموزش عالی
2ـ توسعه پژوهش و فناوری
3ـ توسعه فرهنگی
ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
برنامه‌های عملیاتی ذیل هریک از بسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19956
تاریخ تصویب :
1392/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :