جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 612
سه‌شنبه،19 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19958 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرخان‌ببین
شماره300/34301 21/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرخان‌ببین
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان
در اجـرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/5/1392، طرح جامع ـ تفصیلی شهر خان‌ببین را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 7/11/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ نرخ رشد جمعیتی معادل نرخ رشد طرح فرادست به میزان 2 درصد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جداول، نقشه کاربری‌ها و... برابر جمعیت جدید اصلاح گردد.
2ـ با توجه به عدم توجیه فنی لازم الحاقات بخش شرقی و شمال شرقی شهر (به‌غیر از الحاقات مصوب استانی به محدوده طرح هادی مصوب قبلی) در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه حداکثر تا میزان سرانه‌های مصوب شورای عالی حفظ و مابقی از محدوده شهر خارج گردد.
3ـ با توجه به عدم پخشایش و مکانیابی مناسب کاربری‌های عمومی (از جمله بخش جنوبی شهر) نسبت به بررسی مجدد مکانیابی این کاربری‌ها اقدام و نقشه اصلاحی ارائه گردد.
4ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
5 ـ اراضی زراعی و باغات داخل محدوده شهر به عنوان اساس طرح در دستورالعمل اساس طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
6 ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی ) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 17198 نفر در محدوده‌ای به وسعت 9/263 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 5/65 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1175 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر خان‌ببین بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19958
تاریخ تصویب :
1392/5/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرساری و معماری استان گلستان
موضوع :