جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


رای شماره : 514 17/08/1345

رای شورای عالی ثبت
حکم دادگاه املاک به ردقریه ای به استثنامستحدثات (انبارشالی و حریم آن وساختمان معین وحریم آن به ترتیب به پلاک 36و38فرعی )صادرشد.موقع اجراماده 21قانون املاک واگذاری دردادن سندمالکیت جدیددوپلاک 36و38 حریم مذکورکه مقداری زمین بودازمحدوده سندمالکیت جدیدآن دوپلاک ساقط شدکه مالکان سه دانگ قریه آنراجزموردحق خوددانستند(به موردتقاضای ثبت آنان واخواهی شدودردادگاه مطرح است )اداره املاک درخواست تصحیح اسناد مالکیت 36و38رابرطبق دادنامه مذکورویاصدورسندمالکیت جدیدراکرد هیئت نظارت مفادارای دادکه ماده 21قانون املاک اعمال شود(یعنی سند مالکیت اولیه درموردحریم به اعتبارباقی وقابل تبدیل به سندمالکیت جدیداست ).
رای مورخ 17/8/45شورا:
"رای هیئت نظارت اشکالی ندارد".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 636
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
514
تاریخ تصویب :
1345/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :