جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 618
پنج‌شنبه،4 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19972 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (12) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
شماره121604/ت43987هـ 1/7/1392
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/5/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ب) ماده (12) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (12) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده1ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب1389ـ
ب ـ منابع طبیعی: عرصه و اعیانی جنگلها، مراتع، بیشه‌های طبیعی، اراضی جنگلی، چمن‌زارها، بوته‌زارها، نیزارها، اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، آبراهه‌ها، اراضی موات، اراضی دولتی، کویرها، شنزارها، اراضی بیابانی و سایر منابعی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده یا خواهد شد مانند جنگلهای دست کاشت، جنگلها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برای احیاء و اصلاح و تبدیل منابع ایجاد می‌شود، پارک‌های آبخیز، حوزه‌های آبخیز، پارک‌های جنگلی، نهالستان‌ها و ایستگاه تولید بذر و نهال که جملگی جزء اموال عمومی (انفال) محسوب می‌شوند.
ج ـ تخریب: هرگونه دخالت در عرصه و اعیانی منابع طبیعی بطور مستقیم و غیرمستقیم که باعث بروز خسارت و یا سبب برهم خوردن تعادل و تغییر در اجزای زیست بوم شود.
د ـ احیا و بازسازی منابع طبیعی: اقداماتی که در قالب طرحها و پروژه‌های مرتبط، برای بازگرداندن شرایط قبل از تخریب (شرایط اولیه) انجام می‌شود.
ماده2ـ دستگاههای مجری مکلفند نقشه پروژه‌های اجرایی مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از دریافت نقشه‌های یادشده، هزینه‌های احیاء و بازسازی و میزان خسارت وارده را تعیین و به دستگاه مجری اعلام می‌نماید.
ماده3ـ محاسبه خسارت‌های وارده به عرصه‌های موضوع بند (ب) ماده (1) برمبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، با توجه به شاخصهای زیر و در قالب جداول پیوست که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، انجام می‌شود.
1ـ تعداد کل نهال‌ها، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها به صورت طبیعی و دست کاشت.
2ـ مساحت پوششهای علفی و یا چمنزارها (مترمربع).
3ـ حجم خاک جابه جا شده به مترمکعب.
4ـ هزینه کاشت، نگهداری و مراقبت معادل سن نهال، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها به صورت طبیعی و دست کاشت.
5 ـ ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.
ماده4ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله میزان خسارات موضوع این تصویب‌نامه را با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیشنهاد نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ردیف متمرکزی را برای این منظور در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و در چارچوب موافقتنامه با وزارت جهاد کشاورزی برای مصارف تعیین‌شده در ماده (13) قانون اختصاص می‌دهد.
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اعتبارات ناشی از اخذ خسارات اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را صرفاً در چـارچوب عملیات مـوضوع ماده (13) قانون و با نـظر سازمان حفـاظت محیط زیست در مناطق یادشده هزینه نماید.
معاون اول رئیس‎

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19972
تاریخ تصویب :
1392/5/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :