جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


رای شماره : 515 24/12/1346

رای شورای عالی ثبت
شخصی به دعوی گم شدن سندمالکیت درخواست المثنی کردپس ازصدورآگهی وانقضامدت ماده 120نظامنامه قانون ثبت ونرسیدن واخواهی وپیش ازصدور المثنی شخص دیگری سندمالکیت رابه اداره ثبت دادومدعی شدکه ملک موضوع این سندبه من منتقل گردیده است وضمناوکیل باواسطه متقاضی المثنی است به این معنی که متقاضی المثنی به بانو(ش )وکالت بلاعزل باحق توکیل دیگری در فروش ملک داده است ووکیل مذکورهم به من وکالت درفروش داده است ووجه ملک راهم قبلادریافت داشته است (صفحه 398سطر15).
پس ازرسیدگی معلوم شدمتقاضی المثنی وکیل بلاواسطه خودراعزل کرده است .باپیداشدن سندمالکیت ،موضوع صدورالمثنی منتفی شدلکن متقاضی المثنی ازثبت مربوط ،تقاضاکردکه سندمالکیت پیداشده رابه اوردکنند درحالی که آورنده سندمالکیت به استنادمالکیت خودبه تقاضای وی اعتراض داشت .
هیئت نظارت مفادانظردادکه سوابق حاکی ازنقل ملک بصورت وکالت بلاعزل است وبایددادن سندمالکیت به متقاضی المثنی بارضایت آورنده سندو یابه حکم دادگاه صورت گیرد.
رای مورخ 24/12/46شورا:
"رای هیئت نظارت درنتیجه اشکالی ندارد
(نظیررای 306)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 636-637
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
515
تاریخ تصویب :
1346/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :